Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anpassningar i verksamheter inom vård, omsorg och stöd

Du som får omsorg eller stöd i Botkyrka kommun ska få det på ett säkert och tryggt sätt. Därför anpassar vi verksamheten utifrån rådande situation och rekommendationer gällande covid-19.

Inom vård, omsorg och stöd fortsätter vi med riskreducerande åtgärder enligt Region Stockholms riktlinjer för covid-19.

Riktlinjerna innebär bland annat:

 • personal ska stanna hemma vid minsta symtom.
 • omsorgspersonal följer gällande riktlinjer för användning av skyddsutrustning. Riktlinjerna förändras utifrån det epidemiologiska läget.
 • viss omsorgspersonal och medborgare inom omsorgen provtas vid misstanke om covid-19 och smittspårning genomförs.

Botkyrka kommun uppmanar alla medarbetare att vaccinera sig mot covid-19. All omsorgspersonal erbjuds sedan januari 2021 möjlighet att vaccinera sig på arbetstid.

Så arbetar personalen

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. Personal inom äldreomsorgen som är hemma med sjukdom provtas för covid-19 genom Region Stockholm i en särskild process.  

Inom vården och omsorgen arbetar vi säkert genom att följa Socialstyrelsens basala hygienrutiner och Region Stockholms riktlinjer för covid-19 inom vård och omsorg. Riktlinjerna förändras utifrån det epidemiologiska läget.

Personalen har tillgång till skyddsutrustning: plastförkläde, engångshandskar, visir, munskydd samt förbrukningsmaterial som handdesinfektion och ytdesinfektion. Personal har utbildning i hur man använder utrustningen.

Personal erbjuds vaccinering mot covid-19 på arbetstid. Erbjudandet har skett i omgångar från januari 2021 utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Vaccinering mot covid-19

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationen och organisationen kring den för invånarna i länet. Botkyrka kommun bistår regionen där det är möjligt. 

Även när allt fler blir vaccinerade fortsätter medarbetare i Botkyrka kommun att följa gällande rekommendationer för att arbeta säkert; använder skyddsutrustning och följer basala hygienrutiner.  

Vaccinering på vård- och omsorgsboenden 

Alla som bor på ett vård- och omsorgsboende erbjuds vaccinering mot covid-19. Vaccineringen sker på boendet. Vaccinationen för nya boende sker löpande. 

Vaccinationer med dos 4 har i mars 2022 genomförts på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Vaccinering av medborgare med hemtjänst och med insatser inom LSS

Du som har hemtjänst eller insatser inom LSS kan få hjälp av personalen med att boka tid för vaccinering, om du behöver hjälp med det.

Vad gör Botkyrka kommun för att personalen ska vaccineras mot covid-19?

Vård- och omsorgsförvaltningen uppmanar alla medarbetare att vaccinera sig mot covid-19. Förvaltningen gör sedan januari 2021 många insatser för att underlätta vaccinering av omsorgspersonal

 • personal har haft möjlighet att vaccinera sig i ett prioriterat spår från januari 2021
 • lokala vaccinationscentraler i Botkyrka från januari 2021
 • möjlighet att vaccinera sig på arbetstid
 • informationsträffar med smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjukssköterska
 • interna informationskampanjer om vaccin mot covid-19
 • vaccinationssatsning i samverkan med Smittskydd Stockholm med frågestund för personal och extra vaccinationsbussar i anslutning till arbetsplatser inom omsorgen
 • dialog på enheterna

Kan ni kräva att personalen vaccinerar sig?

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. En arbetsgivare kan inte tvinga sina medarbetare att ta ett vaccin. I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp.

Läs mer om arbetsgivare och vaccination på Sveriges kommuner och Regioners webbplats.

Hur många av personalen inom vård och omsorg är vaccinerade?

Vaccineringen organiseras av Region Stockholm, därför har Botkyrka kommun inga uppgifter om antal vaccinerade inom vård och omsorg.

Kan jag som omsorgstagare kräva få att stöd enbart av personal som är vaccinerad?

Botkyrka kommun kan i dagsläget inte behandla omsorgspersonal som inte är vaccinerad på annat sätt än de som är vaccinerade. Kommunen kan därför inte möta kravet på att enbart få insatser av vaccinerad personal. Vi följer naturligtvis utvecklingen inom det här området.

Så agerar vi vid misstänkt smitta

Vi kontaktar sjukvården vid misstänkta symtom

Om vi misstänker att en person i vård och omsorg är smittad för vi personen till ett avskilt rum eller den egna lägenheten. Vi är noga med att skydda både personen och personalen. Vi kontaktar sjuksköterska och samråder kring provtagning.

Vi informerar närmast anhöriga

Om vi misstänker eller konstaterar smitta informerar vi närmast anhörig så snart som möjligt. Detta förutsätter att samtycke finns.

Sekretess råder

Alla som får stöd inom vård och omsorg omfattas av stark sekretess enligt Socialtjänstlagen. Sekretessen är till för att värna om individens integritet och rör alla uppgifter om personliga förhållanden, till exempel namn, telefonnummer, ålder och hälsotillstånd. Det är bara den som behöver informationen som får veta. Den som bryter sekretessen riskerar att göra stor skada, och det är straffbart att lämna ut uppgifter. Det betyder i det här sammanhanget att Botkyrka kommun enbart kan lämna ut uppgifter om smittade inom vården och omsorgen på ett övergripande plan.

Vi ger stöd till anhöriga

Vi månar om dialogen med dig som anhörig. Har du frågor eller synpunkter kan du framföra dem till personalen eller enhetschef. Du kan också gå via Botkyrka kommuns synpunktshantering som du hittar på botkyrka.se. Dina åsikter hjälper oss att göra omsorgen bättre.

Botkyrka kommuns anhörigsamordnare Johan Nicander är tillgänglig för dig som är anhörig och vill ha stödjande samtal. Kontakta Johan på johan.nicander@botkyrka.se, 08-530 610 69.

Vid smitta på vård- och omsorgsboende eller boende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (LSS)

Alla boende med symtom ordineras provtagning av ansvarig läkare. Smittspårning sker vid bekräftade fall av covid-19 hos boende eller personal på vård- och omsorgsboende (särskilt boende).

Vi följer vårdgivarguidens rutiner för covid-19 i särskilda boendeformer. För boende med misstänkt eller konstaterad covid-19 avgör den medicinska bedömningen var hen ska vårdas. Ansvarig läkare samt sjuksköterska gör den bedömningen i samråd och informerar anhöriga samt tar in deras och den boendes synpunkter. Ytterst är det läkarens bedömning som styr inriktningen på vården.

Om personen vårdas på boendet sker det i samråd med läkare enligt särskilda rutiner. Den boende stannar då i sin lägenhet och får vårdas där av speciellt avdelad personal. Vi begränsar antalet personer som är i kontakt med den sjuke för att minimera smittspridningen.

Samtliga patienter som inte testats positivt för covid-19 och som skrivs ut från slutenvården provtas innan utskrivning till vård- och omsorgsboende. Även medborgare som beviljas plats på vård- och omsorgsboende från ordinärt boende provtas i samband med inflytt.

Vid smitta inom hemtjänsten eller vid utskrivning från sjukhuset

Medborgare som har hemtjänst får stöd i hemmet från hemtjänsten. En begränsad grupp ur personalen ger då stöd till medborgaren för att minimera antalet personer som besöker den enskilde. Medborgaren kan också få stöd från sjukvården via avancerad vård i hemmet, ASIH.

Frågor och svar om skyddsutrustning

Vad innebär det att arbeta säkert?

Omsorgspersonalen följer alltid Socialstyrelsens basala hygienrutiner, att följa dem är ett sätt att bryta smittvägar, skydda sig själv och andra. Grunden i hygienrutinerna är god handhygien. Det finns också regler för användande av skyddsutrustning, klädsel och tvätt av arbetskläder.

Hur använder personalen skyddsutrustningen?

Personalen följer Region Stockholms riktlinjer är det gäller skyddsutrustning. Skyddsutrustning används både förebyggande (source control) och vid smittspridning.

Från och med 1 april 2022 rekommenderas att personal och studenter i vård och omsorgsmiljöer ska använda kirurgiskt munskydd IIR vid patientnära vård (inom 2 m). Inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende för äldre och dagverksamhet för äldre ska kirurgiskt munskydd IIR användas kontinuerligt under hela arbetspasset i utrymmen där medborgare vistas.

Vid smittspridning på enheten använder personalen heltäckande visir tillsammans med munskydd under hela arbetspasset. Vid vistelse i brukares lägenhet, där bukaren har misstänkt eller konstaterad smitta, ska andningsskydd FFP2 eller FFP3 utan ventil, samt visir användas. Detta gäller hemtjänst, personlig assistans, LSS-boende, mobilt team, i brukarens egen lägenhet på vård- och omsorgsboende eller servicehus, eller vid reparationsarbeten i brukarens hem.

Vård- och omsorgspersonal har tillgång till: handsprit, handskar, ytdesinfektion, plastförkläde, skyddsvisir, munskydd.

Vilken utbildning får personalen i att följa hygienrutiner och att använda skyddsutrustning?

Det är obligatoriskt för all omsorgspersonal att gå Socialstyrelsens och vårdgivarguidens utbildningar i basala hygienrutiner samt Karolinska Institutets e-utbildning om coronaviruset. Det finns också hygienombud på enheterna som ger stöd till kollegor samt sjuksköterskeenhet och medicinskt ansvarig sjukssköterska som utbildar och svarar på frågor.

Anpassningar av verksamheter inom äldreomsorgen

Rutiner för säkra besök på vård- och omsorgsboende

Välkommen om du är frisk! Stanna hemma vid symtom på infektion – även milda symtom.

Så här blir ditt besök säkert:

 • Håll 2 meters avstånd så ofta du kan
 • Tvätta eller sprita händerna ofta
 • Använd munskydd under hela besöket
 • Besöket sker i din närståendes lägenhet, inte i allmänna utrymmen*.

*Efter verksamhetens bedömning kan besöket förläggas till ett annat utrymme på boendet där de smittförebyggande åtgärderna bättre kan tillmötesgås (till exempel en samlingslokal).

Det är viktigt att du som besöker din närstående följer rutinerna för säkra besök, oavsett om den du besöker eller du själv redan är vaccinerade, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19. Besöket planeras i samråd med verksamhetsansvarig på boendet. Är du osäker på något, fråga personalen.

 

Anpassningar av verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättningar

Boenden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Du som är anhörig, följ besöksrutinerna för aktuellt boende. Besök inte din närstående om du har symtom på infektion, även milda symtom.

Anpassningar av verksamheter inom socialtjänsten

Gemensamhetslokaler i Alby och Vårsta till boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning

Håller öppet under begränsade perioder med högst två besökare samtidigt.

Ekonomiskt bistånd

Alla sökande uppmanas att lämna in sina handlingar elektroniskt via kommunens e-tjänst. Läs mer om ansökan via e-tjänst.

Pappersansökan och kompletterande handlingar kan lämnas in vid vår reception på Hans Stahles väg 15 med öppettider:
måndag kl. 8-12, 13-18, tisdag – torsdag kl. 8-12, 13-16, fredag kl. 8-12, 13-14.

Fysiska möten kommer att hållas som vanligt men vi kommer också att behålla möjligheten till digitala/telefonmöten beroende på behovet.

Undrar du om beslut och beräkning hänvisas du i första till Mina sidor som du når via kommunens e-tjänst. E-tjänsten når du via den här länken. I andra hand kan du kontakta din enskilda handläggare per telefon.

Mottag vuxen och barn

Receptionens öppettider:

Månd 08.00-18.00

Tisd-torsd 08.00-16.00

Fred 08.00-14.00

Lunchstängt 12-13 varje dag

Personliga besök hos handläggare på Mottag barn kan bokas. Se nummer till Mottag barn nedan. Din handläggare på Mottag vuxen avgör om personligt besök bör ske, eller om mötet kan ske digitalt.

Du som vill göra en ansökan eller komplettera din ansökan gör det bäst i vår e-tjänst.

Du som ändå vill lämna ansökan eller komplettering på papper kan använda receptionens låsta sekretesskärl som vi tömmer två gånger per dag, eller lämna dina papper i receptionen.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du har frågor på telefon: 08-530 618 00 (vuxen) eller 08-530 622 55 (barn).

Telefontid Mottag vuxen:

Månd 10.00-12.00 samt 15.30-18.00

Tisd 13.00-15.00

Onsd 10.00-12.00

Torsd 10.00-12.00 samt 13.00-15.00

Fred 10.00-12.00

Telefontid Mottag barn:

Måndag: 8.30 – 18.00

Tis-Tor: 8.30 – 16.00

Fredag: 8.30 – 14.00

Lunchstängt 12-13 alla dagar.

Verksamheterna med sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Håller stängt tillsvidare. Information har gått ut till de som återkommande besöker verksamheterna.

Öppenvård vuxna samt boendestöd

Öppenvården vuxna och boendestödteamen utför stöd genom digitala verktyg som Teams, telefon eller fysiska möten beroende på det aktuella behovet.

Enheterna myndighet och utredning vuxna och unga vuxna

Alla fysiska möten som inte är nödvändiga ställs in tillsvidare, vi använder oss av telefon och digitala verktyg i möjligaste mån. I receptionen hanterar vi akuta ärenden. Har du frågor om ditt ärende kan du ringa din handläggare eller nå oss via kommunens växel 08–530 610 00.

Övriga verksamheter inom vård, omsorg och stöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd erbjuder information och stöd via mail, telefonsamtal och samtal via Skype. Välkommen att kontakta Johan Nicander på telefon: 08-530 610 69 (röstsamtal eller Skype/Facetime).

Stöd för anhöriga i Botkyrka kommun

Externa utförare inom LSS och vård- och omsorgsboende

För de parter som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller normalt sett samma författningar och krav vid en kris som vid normalfallet. För att kunna svara upp mot lagstiftningens krav vid en kris måste därför verksamheter inom dessa områden göra den planering som verksamheterna bedömer är nödvändig för att kunna hantera en allvarlig händelse.

Exempel på de författningar som gäller är:

 • Socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL,
 • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och
 • Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML

En vägledande princip i det svenska krishanteringssystemet är ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala omständigheter även har det vid en kris, exempelvis vid spridning av en allvarlig smitta.

Kommunens ansvar

Kommunallagen reglerar kommunens ansvar inom det egna geografiska området och av 2 kap. 1 § SoL framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver. Det ansvaret ligger kvar hos kommunen även under en kris, i enlighet med ansvarsprincipen. På motsvarande sätt kvarstår kommunens ansvar att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård.

För att försäkra sig om att det också i enskilt bedrivna verksamheter finns en planering för att kunna hantera konsekvenserna av en allmän smittspridning, behöver den kommunala nämnden ha fortlöpande kontakt med dem som fått i uppgift att verkställa beslut enligt SoL och LSS. Nämnden har samma ansvar oavsett om det gäller avtal med entreprenader eller köp av enstaka platser i tillståndspliktiga verksamheter.

Tillhandahållandet av personlig assistans

Den assistansberättigade kan välja mellan att få assistansen utförd genom kommunen, att själv vara arbetsgivare för assistenterna eller att anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. De enskilda utförarna som har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans och som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild har en skyldighet att tillhandahålla all den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 punkten LSS eller assistansersättning enligt 51 kapitlet socialförsäkringsbalken. De enskilda utförarna kan inte begränsa sitt åtagande mot en enskild insatsberättigad till vissa tider eller insatser.

I vissa särskilda undantagsfall kan kommunen tillfälligt ta över tillhandahållandet av assistansen. Här avses i första hand oförutsedda händelser som exempelvis akuta sjukfall som små assistansanordnare saknar förutsättningar för att ha beredskap för. När dessa särskilda undantagsfall råder har kommunen det yttersta ansvaret att ha en beredskap att tillhandahålla personlig assistans.

Skyddsutrustning

Alla arbetsgivare ansvarar för att ha den skyddsutrustning de behöver t.ex. munskydd och visir.

Samverkan

Svensk krishantering bygger på samverkan, vilket innebär att olika aktörer hjälps åt inför och under en kris. Samverkan sker mellan olika myndigheter och kommuner såväl som mellan företag och frivilligorganisationer, eftersom ingen ensam kan avvärja eller hantera en kris.

Vid eventuella frågor kontakta Myndighet på telefon: 070-204 51 91
telefontid måndag-torsdag 9.00-16.00, fredag 9.00- 14.00

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: