Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bryggor


Upplåtelse av mark för bryggor

För att kunna anlägga en brygga på kommunens mark krävs ett markupplåtelseavtal. För att kommunen ska skriva ett markupplåtelseavtal krävs att kraven i kommunens riktlinjer uppfylls. Enligt riktlinjerna krävs bland annat att strandskyddsdispens och bygglov ska vara beviljade innan kommunen medger en markupplåtelse, om dessa tillstånd krävs för den aktuella bryggan. Innan dessa tillstånd söks så är det dock lämpligt att kontakta kommunens mark- och exploateringsenhet för att få ett preliminärt besked om en markupplåtelse
kommer att medges.

I vissa fall kan även andra tillstånd krävas för bryggan, exempelvis anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Befintliga bryggor

Befintliga bryggor på kommunens mark- och vattenområden som saknar giltigt markupplåtelseavtal kommer att erbjudas ett markupplåtelseavtal enligt dessa riktlinjer om de uppfyller kraven som ställs. Enligt riktlinjerna krävs exempelvis strandskyddsdispens om detta krävs för aktuell brygga samt att bryggan bedöms lämplig utifrån platsens förutsättningar och kommunens markanvändningsplaner.

Bryggor som inte har avtal och inte uppfyller riktlinjerna

Bryggor som saknar giltigt avtal och inte uppfyller de krav som ställs av kommunen, kommer inte längre att få vara kvar.

När en brygga måste tas bort kommer kommunen först uppmana bryggägaren att själv ta bort bryggan. Om ägaren trots uppmaning inte tar bort bryggan kan kommunen vända sig till Kronofogdemyndigheten för handräckning eftersom bryggan befinner sig olovligen på kommunens mark.

Kontaktuppgifter

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: