Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dagvattenparker

Parkerna tar hand om dagvatten från stora delar av kommunen och fungerar samtidigt som rekreationsområden.

Nedskräpning vid Fittja äng

Sedan dagvattenparken i Fittja invigdes har många besökt den för picknickar, grillning och många andra fritidsaktiviteter. Det är jätteroligt att dagvattenparken används flitigt men tyvärr har nedskräpning runt dammarna blivit ett problem.

Lottalund

Lottalund ligger i Fittja, i ett grönområde öster om E4:an. Dagvattenparken är en miljösatsning som bidrar till en god vattenmiljö i Albysjön och Mälaren och ett fortsatt rent dricksvatten. Samtidigt är parken en fin plats för rekreation med tillgängliga gångstråk, regnskydd och sittplatser.

I parken har många av de stora fina träden sparats och nya planterats. En enklare gång- och cykelväg är anlagd, ett regnskydd och en brygga ut i dammen ger plats för bland annat skolor och förskolor att ha naturpedagogik.

Grönmark och våtområde men bryggor.

I Lottalund renas dagvatten från Albyberget i en damm och en våtmark. Från anläggningen kommer renat dagvatten ledas i ledning genom Fittja ut till Albysjön.

Kassmyrasjön

Under 2013 började Botkyrka kommun arbetet med att restaurera och utveckla de naturpräglade delarna kring Kassmyrasjön, för att skapa bättre möjligheter för människor att uppleva naturen på nära håll.

Arbetet har bland annat inneburit rensning av sly, det har byggts en spång vid sjön och vi har även underlättat vattentillståndet i sjön att så att den kan återhämta sig.

Sjön är också en plats där det bedrivs mycket undervisning, främst av närbelägna Kassmyraskolan.

Grönska runt sjön. Lila blommor och en brygga. Vitt hus och blå himmel i bakgrunden. Bilden är tagen en solig dag i juni.

Kassmyrasjön är en attraktiv plats för närboende och friluftsvandrare.

Madens dagvattenpark

Dagvattenparken Maden i Tullinge är en vacker park med promenadstråk genom våtmarken och utsikt mot Tullingesjön. Dagvattenparken fyller en viktig funktion genom att rena vattnet innan det går vidare ut i sjön.

Den sex och en halv hektar stora dagvattenparken har en unik rekreationsmiljö. Parken har tillgänglighetsanpassade och upplysta promenadstråk för att passa personer med olika behov och förutsättningar, och spänger över våtmarkerna. Flera träd, växter och buskar har planterats och det finns några nyligen anlagda grodpassager under Tullinge strand. I parken finns det också fågelholkar och matningsstationer för fåglar och ett grillhus där man kan grilla med vänner, och även två tennisplaner.

Madens bryggor fotograferade under kvällstid. Svart himmel, upplysta bryggor med ledstänger i trä på båda sidorna.

Namnet Maden kommer från ordet mad som betyder sankmark eller våt ängsmark.​

Vårsta strandpark

Vårsta strandpark ligger naturskönt vid Malmsjön. Parken innehåller brygga, sittplatser, grillplats, raststuga, träd- och blomsterplanteringar.

Brygga och träd, bland annat en stor björk. Sjön i bakgrunden. Grönska. Blågrå himmel.

Parken ligger på gamla reningsverkstomten mellan väg 225 och Malmsjön.

Hamringe dagvattenpark

Dagvattenparken med omgivningar är en populär rastplats för fåglar under framförallt våren och hösten. Gäss, änder, svanar, måsar, tofsvipor och andra fåglar håller till i, och omkring vattnet.

Exempel på fågelarter som häckar i området är skäggdopping, fisktärna, sothöna, rörsångare och steglits.

Det finns alger och flytväxter i vattnet, de hjälper till att rena dagvattnet genom att ta upp olika näringsämnen.

Fler bryggor som är tillgänglighetsanpassade med ledstänger i trä på båda sidorna. Sjön. Ljusblå himmel med lite moln. Bergiga kullar och grönska.

I Hamringe dagvattenpark tar vi hand om dagvatten från stora delar av Tumba.

Fittja äng

Fittja äng är en omtyckt och välbesökt plats med mycket aktivitet. Dagvattenparken består av en damm, våtmark och en pumpstation.

Vid parken finns ett flertal grillar, nybyggda bänkar och bord till förfogande där det går att sitta och titta ut över parken och vattnet.

Via den regionala cykelvägen längs Albysjön och spänger genom dammen är området är tillgängligt för både promenad och cykling.

En översiktsbild av dagvattenparken vid Fittja äng.

Dagvattenparken bidrar till bättre dricksvatten och en spännande stadsmiljö.

Botkyrkas blå värden - vattenprogrammet

Programmet beskriver bland annat kommunens vatten och användandet av vatten, vilka mål och hållbarhetskriterier som finns, lagstiftning, vattenförvaltning och Vattenmyndighetens åtgärdskrav samt det lokala åtgärdsprogrammet.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Dagvattenparker på gång

Under 2024 färdigställs ytterligare tre dagvattenparker. Två i Bremora och en i Uttran. Läs mer om projekten här.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: