Öppna mobilmenyn

Detaljplan (bygglov)

En detaljplan är en plan som bestämmer vad marken ska användas till och vilken byggrätt en fastighet har. Detaljplanen är demokratiskt framtagen och är ett juridiskt bindande dokument.

Detaljplanen bestämmer vilken typ av bygglov som ges i olika områden. Till en detaljplan kan det tillkomma ytterligare bestämmelser som man måste ta hänsyn till, exempelvis riskzoner längs med vägar och järnvägar, kulturhistoriska värden, riksintressen, strandskydd, fastighetsplaner med mera.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: