Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sök bygglov för nybyggnad en- och tvåbostadshus

Om du ska uppföra ett nytt en- eller tvåbostadshus krävs bygglov. Innan du får börja bygga ska du ha ett tekniskt samråd och ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Fullständig nybyggnadskarata i skala 1:400
  Måttsätt den nya byggnaden och markera byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån. Mer information om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer. Mer information om fasadritning.

 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Mer information om planritning.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Mer information om sektionsritning.
 • Markplaneringsritning i skala 1:400
  Redovisa tomtens in-och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering. Mer information om markplaneringsritning.
 • Kontrollansvarig
  Den kontrollansvarige ska vara certifierad, anmälan lämnas in med underskrifter. Mer information om kontrollansvarig.

Utstakning och lägeskontroll krävs i ärendet.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Tekniskt samråd

Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Läs mer om tekniskt samråd.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: