Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pågående arbeten med vatten och avlopp, VA

Forskningsprojekt testar olika reningstekniker av PFAS- föroreningar

I början av april 2022 inleder det statliga forskningsinstitutet RISE ett storskaligt fältförsök i Tullinge i Botkyrka för att testa olika tekniker för rening av PFAS- föroreningar i vatten.

Fältförsöket är en del av forskningsprojektet Testbed PFAS, vilket är ett samarbetsprojekt mellan RISE, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Målet är att hitta en lösning på problematiken med PFAS-föroreningar i mark och vatten.

Tester av tre olika reningstekniker kommer att genomföras vid Tullinge vattenverk. Försöken kommer att pågå under en tremånadersperiod.

Läs mer på RISE webbplats www.ri.se

Botkyrka kommun tar allt sitt dricksvatten från Norsborgs vattenverk.

Fältvägen/Fridhemsvägen

Under vinter/våren 2022 kommer reparationsarbeten på vatten- och avloppsledningar påbörjas på Fältvägen och Fridhemvägen i Tumba.

Renoveringen omfattar vattenledningar och avlopp på servis och stamledning till fastigheter på Fältvägen och Fridhemsvägen. Se bifogad karta. Pdf, 194 kB.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning, vilket kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utförs.

Arbetet planeras att påbörjas under januari 2022 och kommer att pågå i cirka fyra månader.

Utförande entreprenör: Pollex AB
Vid frågor, kontakta VA-eheten på 08-530 610 00.

Tidigare utskickat informationsbrev finns att läsa här. Pdf, 576.1 kB.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Fittja

Stockholm Vatten planerar för en ny huvudvattenledning för dricksvatten mellan Norsborgs vattenverk och Fittjaskolan i Botkyrka. Byggstart är planerad till tidigast 2024.

Läs mer på projektsidan hos Stockholm Vatten och Avfall: Norsborg-Alby: Ny huvudvattenledning | Stockholm Vatten och Avfall

Läs om hur Stockholm Vatten och Avfall arbetar för att säkra Stockholms vattenförsörjning: Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning | Stockholm Vatten och Avfall

Muddring av dagvattenparken Maden

Botkyrka kommun rensar bottensediment i dagvattenparken Madens dagvattensystem (övre delen) i Tullinge.

Projektet startar med etablering hösten 2022 och planeras bli klart senast våren 2023.

Läs mer om projektet.

VA-utbyggnad Sandviken

Botkyrka kommun bygger en allmän va-anläggning i Sandviken för att tillgodose områdets behov av en ledning för vatten och avlopp.

Utbyggnaden startar hösten 2022 med förstudie och projektering. Anläggningen planeras bli helt klar 2028.

Utbyggnaden i Sandviken i Grödinge omfattar 147 fritidshus, varav 13 är permanentbostäder.

Läs mer om projektet.

Arbete för bättre vattentryck på Tant Gröns väg

Botkyrka kommun utför VA-arbete för bättre vattentryck på Tant Gröns väg. Arbetet startade i oktober 2022 och beräknas pågå till april 2023. (Arbetet har blivit försenat på grund av världsläget och försenade leveranser.)

Kommunen kommer under denna tid att utföra schaktningsarbeten i området. Störningar kommer att uppstå, och vattnet kommer under vissa dagar och tider att behöva stängas av.

Fastighetsägare kommer att bli aviserade en dag innan avstängning av vattnet sker. Det kan hända att vi under arbetets gång akut behöver stänga av vattnet.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: