Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tekniskt samråd

Bygglov- eller anmälanspliktiga arbeten kräver oftast ett tekniskt samråd.

Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt.

Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Byggherren kan också begära eller efterfråga tekniskt samråd.

Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar en kallelse till det tekniska samrådet. Förutom byggnadsinspektören ska kontrollansvarige närvara och byggherre, entreprenörer samt andra intressenter bör närvara. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att som lägst kunna uppnå de minimikrav som samhället ställer. Senast vid det tekniska
samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna pröva frågan om startbesked.

Handlingar som kan behövas inför tekniskt samråd:

 • Förslag till kontrollplan
 • Anmälan av kontrollansvarig som är certifierad enligt PBL
 • Geoteknisk undersökning eller en redovisning av markegenskaper
 • Sektion som redovisar konstruktionen från grund till tak
 • Energiberäkning
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Tillgänglighetsutredning
 • Ljudskyddsdokumentation
 • Färdigställandeskydd enligt lagen (2014:227)
 • APD-plan
 • Arbetstagaryttrande
 • Utlåtande från samordnande konstruktör
 • Utlåtande från certifierad gällande skyddsrum
 • Utlåtande från sakkunnig gällande kulturvärden

Eventuellt kommer kompletterande handlingar att begäras in.

Under samrådet går man igenom följande:

 • Arbetets planering och organisation.
 • Byggherrens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in
 • Eventuell uppkomst av farligt avfall.
 • Behovet av platsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
 • Behovet av färdigställandeskydd.
 • Behovet av utstakning.
 • Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked.
 • Behovet av ytterligare möten

Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet som skickas till byggherren och kontrollansvarig om inget annat meddelats.

Ansök om bygglov

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: