Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

 Sök marklov

Om du ska höja eller sänka marknivån med mer än 0,5 meter på en tomt behöver du ansöka om marklov. Innan du får påbörja åtgärden ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kan också behöva marklov om det står i områdets detaljplan att det behövs marklov för det du ska göra, till exempel fälla träd, plantera skog samt schakta eller fylla ut mark.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt, måttsatta och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format. Märk ritningarna med datum, fastighetsbeteckning och ritningsnamn eller ritningsnummer.

 • Tomtkarta med prickmark i skala 1:400
  Markera på kartan så att den visar fastighetens gränser, en norrpil som markerar kartans väderstreck, markens blivande plushöjd inom olika delar av tomten, särskilt intill gränsen mot gata och grannfastigheter eventuella slänters och murars utbredning, samt höjden på murars överkant (plushöjder)

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Marksektionsritning som visar nuvarande markhöjd samt den markhöjd som blir efter utförandet.
 • Kontrollplan, anpassad till åtgärden
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.
  Om du vill läsa mer om hur kontrollplanen ska se ut och vem som ska ta fram den finns ytterligare information på boverket.se

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: