Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel används för att skydda växter eller egendom mot skada som kan orsakas av djur, växter och andra organismer. De kan även vara skadliga för människors hälsa och miljön. Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ utredas.

Bekämpningsmedlet ska vara godkänt av Kemikalieinspektionen och ha ett registreringsnummer. På Kemikalieinspektionsens webbplats går det att kontrollera registreringsnumret, se om det är godkänt och hitta annan information.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används exempelvis för att skydda växter och odlingar mot angrepp av svamp, insekter eller andra växter. Kemiska växtskyddsmedel får inte användas för att bekämpa växtlighet i sjöar, vattendrag, våtmarker eller andra vattensamlingar.

Växtskyddsmedel delas in i tre olika klasser, klass 1, klass 2 och klass 3. Medel i klass 1 och klass 2 får endast användas för yrkesmässigt bruk och av den som har användningstillstånd. Mer information om användningstillstånd finns på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se

Tillstånd och anmälan för spridning av kemiska växtskyddsmedel

För att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom vissa områden krävs särskilt tillstånd eller en skriftlig anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Tillstånd krävs för användning inom följande områden:

 • tomtmark för flerfamiljshus
 • gårdar till skolor och förskolor
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde till
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • planerings- och anläggningsarbeten
 • vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • asfalt eller betong eller andra hårdgjorda ytor

Anmälan av användning krävs inom följande områden:

 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter
 • banvallar
 • Områden som är större än 1000m2 där allmänheten får färdas fritt, exempelvis skogsmark

Vid anmälan är det viktigt att tänka på att man skickar in anmälan senast fyra veckor innan användning. Blanketter finns längst ned på sidan. För handläggning av din ansökan eller anmälan tar miljöenheten ut en avgift om 4 504 – 5 630 kronor beroende på omfattning, enligt gällande taxa.

Skyddsavstånd

Ska du sprida växtskyddsmedel måste du hålla särskilda fasta skyddsavstånd:

 • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Utöver de fasta skyddsavstånden ska skyddsavstånden även anpassas efter omständigheterna på platsen för användning. Sådana omständigheter kan vara rådande temperatur, vindförhållanden, övriga väderförhållanden, växtskyddsmedlets egenskaper, omgivningens känslighet för medlet samt spridningsmetodens precision.

Biocidprodukter

Biocidprodukter används för att förstöra, oskadliggöra, hindra eller på annat sätt kontrollera organismer. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgift och båtbottenfärger.

Biocidprodukter delas in i tre olika klasser, klass 1, klass 2 och klass 3. För att få använda en biocidprodukt av klass 1 krävs ett användningstillstånd som omfattar den användning som produkten är godkänd för.

Underrättelse

Du som yrkesmässigt vill använda biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska skriftligen underrätta miljö- och hälsoskyddsnämnden. Underrättelsen ska göras i samband med spridningen eller omedelbart efter.

Skyldighet att informera och underrätta

Du som ska sprida växtskyddsmedel eller biocidprodukter på områden där allmänheten får vistas ska informera allmänheten. Informationen ska lämnas på anslag av minst A5-format av väderbeständigt material och ska innehålla följande:

 • karta eller annan beskrivning om var spridningen sker
 • kontaktuppgifter till den som ska sprida samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen sker
 • Syftet
 • medlet/produktens namn och registreringsnummer med upplysning om verksamhet ämne
 • beskrivning av spridningsmetod
 • beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen
 • hänvisning till Giftinformationscentralen samt i förekommande fall information om motgift (endast biocidprodukter)

Anslagen för växtskyddsmedel ska sitta kvar minst en månad efter spridning och minst en vecka för biocidprodukter.

Vattenskyddsområde

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd, yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom vattenskyddsområden. Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel kan i vissa vattenskyddsområden vara förbjudet, detta regleras i vattenskyddsområdets vattenskyddsföreskrifter.

Senast uppdaterad:

Kontakta miljöenheten

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

E-post: sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: