Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Avfall och avfallshantering

Kommunen har det övergripande ansvaret att samla in hushållsavfall (kommunalt avfall). Uppdraget utförs av det kommunala avfallsbolaget SRV återvinning AB (SRV). SRV ansvarar för renhållningen och hämtar avfall från hushåll och företag i Botkyrka kommun

Du som avfallslämnare ansvarar för att lämna hushållsavfall (kommunalt avfall) till SRV. Ditt avfall ska vara sorterat och hanteras så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön. Fastighetsägare ska ge boende möjlighet att sortera sitt avfall.

Nytt krav på att sortera ut matavfall

Matavfall i en brun papperspåse.

Från och med 1 januari 2024 är det krav på att sortera ut matavfall från övrigt avfall. Bakgrunden är beslut från EU och regeringen. Därför har samtliga boende i enbostadshus fått bruna kärl för insamling av matavfall. För boende i flerbostadshus kan lösningen för matavfallsinsamlingen se olika ut, kontakta SRV eller din fastighetsägare för information. Mer information om matavfallsinsamling, till exempel var du kan hämta bruna påsar, hittar du på SRVs webbplats. Matavfallet som du sorterar ut omvandlas till biogas och biogödsel.

Från den 1 januari 2024 har kommunerna även tagit över ansvaret för att samla in förpackningar och returpapper från hushållen. Förpackningar omfattas av så kallat producentansvar och ska sorteras ut och lämnas för återvinning. Förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar kan du lämna på en återvinningsstation om du inte har fastighetsnära insamling.

Sorterat grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall lämnar du på återvinningscentralen där det tas om hand på bästa sätt. Restavfallet, det som blir kvar när du sorterat allt ditt avfall, slänger du i den vanliga soppåsen. Det går till förbränning och blir värme och el. För att inte skapa problem i vårt avloppsnät ska du inte hälla ner matfett i slasken, häll det i stället i en burk/flaska och lämna det på återvinningscentralen.

I sorteringsguiden på SRV:s webbplats får du hjälp med hur du ska sortera ditt avfall och vart du ska lämna det. På SRV:s webbplatss kan du även se när dina kärl ska tömmas och hitta eventuell driftinformation, anmäla ägarbyte, hitta information om övriga tjänster som SRV har att erbjuda både privatpersoner och företag mm. Har du frågor om renhållningstaxan kontaktar du SRV.

SRVs kundservice når du per telefon på 0200-26 46 00 eller per e-post kundservice@srvatervinning.se.

Du hittar mer information om SRVs kundservice på Kundservice - SRV Återvinning (srvatervinning.se).

Undantag och dispenser

Regler för avfallshantering finns i kommunens avfallsföreskrifter. Om du vill kan du ansöka om undantag/dispens från föreskrifterna.

  • Anmälan om kompostering av matavfall.
  • Ansöka om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall.
  • Ansöka om förlängt hämtningsintervall för hämtning av hushållsavfall.
  • Ansöka om gemensam behållare för hushållsavfall.

Frågor om undantag och dispenser handläggs av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Undantag och dispenser är endast möjliga om det inte innebär olägenhet för människors hälsa och miljön. Anmälan/ansökan göras enklast genom att använda kommunens e-tjänst som du hittar här.
Du kan även göra göra din ansökan skriftligen till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift enligt fastställd taxa för handläggning av ärenden gällande undantag och dispenser.
Taxan hittar du här.

Senast uppdaterad:

SRV pop-up

Till SRVs pop-up kan du lämna grovavfall, elavfall, farligt avfall och saker till återbruk.

E-tjänst för ansökan om dispens

Du kan ansöka om dispens från avfallsföreskrifterna i kommunens e-tjänst "Hushållsavfall, undantag och dispenser för enskilda fastigheter".

Senast uppdaterad: