Öppna mobilmenyn

Starta en förening

Grundande möte

För att bilda föreningen krävs att ni har ett möte där ni bestämmer er för att bilda föreningen. På mötet antar ni även föreningens stadgar och väljer en styrelse till föreningen.

Styrelsen

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället.

Ordförande

Ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och ska noga följa föreningens verksamhet samt se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så att de kan sköta sina uppdrag. Ordförande ser till att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet samt ansvarar för att sammankalla styrelsen.

Vice ordförande

Vice ordförande inträder när ordinarie ordförande är frånvarande vid styrelsesammanträden med mera. Om ordinarie ordförande tvingas sluta inträder vice ordförande till nästa årsmöte. Då väljs en ny ordförande och vice ordförande.

Kassör

• Ansvarar för medlemsförteckning, medlemsavgiften och inventarieförteckning
• Ansvarar för bidragsansökningar
• Ansvarar för in- och utbetalningar
• Sköter bokföring
• Deklarerar
• För bokslut varje år
• Ansvarar för föreningens försäkringsfrågor
• Lämnar budgetunderlag till styrelsen
• Deltar i styrelsearbetet
• Informerar om föreningens ekonomi i form av resultatrapporter med mera

Sekreterare

• Förbereder sammanträden och årsmöte
• För protokoll över styrelsesammanträden
• Förvarar skrivelser
• Ansvarar för att styrelsens beslut genomförs
• Undertecknar skrivelser och andra handlingar tillsammans med
ordförande och förvarar kopior av dessa
• Gör förslag till verksamhetsberättelse

Ledamöter

Det ställs normalt inga krav på styrelseledamöter och suppleanter men de bör uppfylla följande krav:

• Uppfylla stadgarnas krav för att ha rösträtt på årsmöte
• Bör vara medlemmar i föreningen
• Om föreningen driver näringsverksamhet får inte någon

Stadgar

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs.

Organisationsnummer

Som förening kan det vara bra att ha ett organisationsnummer. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket.

Föreningsregister

För att ta del av kommunens service, tjänster och bidrag till föreningar ska föreningen registreras i kommunens föreningsregister. Detta gör ni via vårt system InterbookGo.

Vid registrering ska du bifoga:

  • kopia på Skatteverkets beslut om organisationsnummer
  • kopia på föreningens stadgar
  • kopia på protokollet från ert första föreningsmöte
  • kopia på medlemsregister som ska innehålla namn, adress och födelsedata på medlemmarna.

Idrottsförening

Är ni en idrottsförening kan ni ansöka om registrering hos Riksidrottsförbundet.

Övriga föreningar

Är ni en annan typ av förening än idrottsförening kan det vara en god idé att kontakta ett studieförbund för hjälp och stöd.

Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen

E-post: forening@botkyrka.se

Telefon: (via medborgarcenter): 08-530 610 00