Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Solceller, solfångare och solpaneler

Generellt krävs det inom detaljplan bygglov för att ändra byggnader genom att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Även om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas genom att du sätter upp solcellspaneler eller solfångare, kräver inte det bygglov. Detta är under förutsättning att dessa följer byggnadens form. PBL 9 kap 3c §.

Utanför detaljplanerat område krävs det inte bygglov för att ändra byggnaders yttre utseende. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser gällande solenergianläggningar. Fristående solcellspaneler eller solfångare kräver vanligtvis inte bygglov. Viktigt med placeringen, för att det inte ska uppstå olägenhet för omgivningen eller fara för trafik- och/eller barnsäkerhet.

Undantag

  • Om det står i detaljplanen att det kräver bygglov att sätta upp solcellspaneler eller solfångare kräver åtgärden bygglov.
  • Om du bor i en byggnad eller ett område som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kan det krävas bygglov att sätta upp solcellspaneler eller solfångare. Detta gäller även särskilt värdefulla anläggningar, tomter och allmänna platser. Om du misstänker att du bor i en sådan byggnad eller område har kommunen information om detta.
  • Om du bor i ett område som har betydelse för totalförsvarets anläggningar kräver åtgärden bygglov.

Kan kräva anmälan

Om solenergianläggningen berör bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden kräver den en anmälan.

Övrigt

Även om det inte krävs bygglov eller anmälan för att montera en solfångare eller solcellspaneler på en byggnad måste de uppfylla de krav i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS som gäller för åtgärden.

Ansök om bygglov

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: