Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Råd för tömning av poolvatten

Avklorering

Vatten från pooler, badtunnor eller andra typer av bassängbad innehåller ofta höga halter av klor, vilket är ett desinfektionsmedel som används för att rena badvattnet. Om klor släpps ut i miljön kan det bildas giftiga klororganiska ämnen som kan skada vattenlevande organismer. För att undvika miljöpåverkan är det mycket viktigt att avklorera badvattnet innan det töms.

Om klor har använts som desinfektionsmedel ska avkloreringsmedel, till exempel natriumsulfit eller natriumtiosulfat, tillsättas och därefter ska vattnet stå i några timmar så att kloret neutraliseras och poolen kan tömmas. Avkloreringsmedel kan köpas i butiker för pooltillbehör. Om separat tank finns för backspolvatten kan tanken användas vid avklorering. Om enbart hypoklorit använts som desinfektionsmedel kan vattnet avkloreras genom att få stå i solljus några dagar. Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning. Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen är nödvändigt vid klorering och algbekämpning.

Tömning av badvattnet

Tömningen bör ske genom att vattnet släpps ut på en genomsläpplig yta, till exempel en gräsmatta eller en annan yta där det kan sjunka in i marken. Se till så att vattnet inte rinner in på grannfastigheten och kontrollera att det inte finns enskilda dricksvattenbrunnar i närheten. Finns det många enskilda dricksvattenbrunnar i området är det olämpligt att leda spillvatten till trädgården.

Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, till exempel i en närbelägen gatubrunn. Då ska vattnet vara avklorerat och mottagaren för vattnet, exempelvis en sjö, ska klara av att ta emot vattnet. För att få reda på om det är lämpligt att använda dagvattennätet för poolvattnet kontaktar du kommunens VA-enhet.

Observera att du inte kan leda poolvattnet till ditt enskilda avlopp. En enskild avloppsanordning är inte dimensionerad för att ta emot den stora mängd vatten som tömning av en pool innebär. Det är inte heller ett alternativ att leda vattnet till det kommunala avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Ett avklorerat poolvatten är betydligt renare än avloppsvattnet och ska inte belasta reningsverket i onödan.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: