Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

VA-taxa och avgifter

VA-verksamheten är inte skattefinansierad utan är helt beroende av avgifter från kommunens VA-abonnenter.

Kommunen tar ut en brukningsavgift, som ska täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening. Även avledning och behandling av regn- och smältvatten, s.k. dagvatten, ingår i avgiften. Utöver brukningsavgiften tillkommer fasta årsavgifter. För villor tillkommer årligen fasta kostnader för vattenmätaren och för dagvatten om man är inkopplad till det kommunala dagvattennätet.

För lägenhet i flerfamiljshus ingår vanligen VA-avgiften i hyreskostnaden. För större fastigheter är de fasta avgifterna högre.

I kommunens VA-taxa står det att VA-avdelningen kan reglera avgifterna med index.

VA-taxan 2023

Brukningsavgiften för vatten och avlopp beslutades av kommunfullmäktige i februari, och den nya taxan gäller från och med 1 mars 2023.

Det du betalar i VA-avgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator.

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du använder.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: