Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

VA-taxa och avgifter

VA-verksamheten är inte skattefinansierad utan är helt beroende av avgifter från kommunens VA-abonnenter.

Kommunen tar ut en brukningsavgift, som ska täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening. Även avledning och behandling av regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, ingår i avgiften. Utöver brukningsavgiften tillkommer fasta årsavgifter. För villor tillkommer årligen fasta kostnader för vattenmätaren och för dagvatten om man är inkopplad till det kommunala dagvattennätet.

För lägenhet i flerfamiljshus ingår vanligen VA-avgiften i hyreskostnaden. För större fastigheter är de fasta avgifterna högre.

I kommunens VA-taxa står det att VA-enheten kan reglera avgifterna med index.

VA-taxan 2024

Brukningsavgiften för vatten och avlopp beslutades av kommunfullmäktige i februari, och den nya taxan gäller från och med 1 mars 2024.

Den nya taxan innebär 15 procent ökning för förbrukning och 6 procent ökning för anslutningar gentemot föregående år.

Det du betalar i VA-avgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator.

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du använder.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: