Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om planer och program

Vi har en växande befolkning och kommunen är under ständig utveckling. Ju fler invånare vi blir desto fler bostäder måste byggas. Det måste även finnas utrymme för till exempel industri, kontor och handel.

Närmiljön både där vi bor och arbetar är viktiga frågor för att vi ska trivas, därför behövs stadsplanering i kommunen. I stadsplaneringen ska allmänna och enskilda intressen vägas samman både när nya områden planeras och när förändringar görs i befintliga områden. Olika processer och dokument används i stadsplaneringen. Till exempel anges de stora dragen i kommunens utveckling i översiktsplanen medan detaljplaner styr hur man får bygga och för vilka ändamål. Dessa processer och dokument beskrivs nedan.

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett kommunövergripande dokument som visar kommunens vision för hur mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska bevaras och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer ska också redovisas. Översiktsplanen är vägledande för kommunens utveckling, och används som utgångspunkt vid planläggning och bygglovprövning.

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen görs när ett speciellt område, eller kommundel behöver belysas ytterligare. En fördjupad översiktsplan är vägledande och görs exempelvis om området står inför större förändringar.

Flera angränsande kommuner kan arbeta fram en gemensam fördjupad översiktsplan för områden som går över kommungränsen. Bland annat har Botkyrka kommun har tillsammans med Huddinge kommun arbetat med en fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan kan ses som kommunens långsiktiga vision och ställningstagande.

Program till detaljplaner

Ett program till detaljplan, eller planprogram kan i vissa fall göras innan detaljplanearbeten påbörjas för att klargöra hur marken i ett område ska användas i stora drag. Det är kommunen som avgör om ett program ska tas fram. Programmet förtydligar utgångspunkter, mål och konsekvenser, och innehåller ofta en vision för hur ett område ska utvecklas. När det bedöms nödvändigt tar kommunen även fram en miljökonsekvensbeskrivning som visar hur förslaget kan påverka miljön.

När planprogrammet är färdigt håller kommunen samråd, och då kan berörda boende lämna synpunkter på förslaget. Programmet och synpunkterna följer sedan med in i arbetet med detaljplanen.

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som visar var och hur man får bygga. Under detaljplaneprocessen prövar kommunen om ett bebyggelseförslag är lämpligt utifrån de förutsättningar som finns på platsen. Allmänna intressen som nya parker, vägar och bostäder vägs mot enskilda intressen. Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som visar hur marken får användas, samt en planbeskrivning där plankartan samt förutsättningarna för området förklaras utförligt.

Förfaranden

Processen att ta fram en detaljplan ser lite olika ut beroende på hur komplexa de frågor som behöver utredas är. Det vanligaste är att detaljplanen genomförs med standardförfarande. Om detaljplanen avviker från översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller innebär betydande miljöpåverkan genomförs detaljplanen med utökat förfarande. De som berörs av detaljplanen har möjlighet att komma med synpunkter vid samråd och granskning.

Genomförandetid

Alla detaljplaner har en genomförandetid på 5–15 år. Under genomförandetiden får planen inte ändras eller upphävas. Detaljplanen gäller även när genomförandetiden har gått ut.

Fastighetsplaner och tomtindelningar

Fastighetsplaner eller tomtindelningar kunde tidigare upprättas till exempel för att kunna ta ut en gatukostnad eller för att få en bra struktur på fastighetsbildningen. Efter den 2 maj 2011 ingår fastighetsplanen som en del i detaljplanen. I Botkyrka finns gällande fastighetsplaner och tomtindelningar framför allt i Tumba och Tullinge.

Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om planbesked. Kommunen bedömer ansökan utifrån översiktsplanen, allmänna intressen och behov och tar ställning till om en detaljplaneprocess ska inledas. Beskedet kan vara positivt eller negativt. Ett positivt planbesked garanterar inte att en ny detaljplan kommer att kunna antas.

När vi har fått en komplett ansökan ger vi dig planbesked inom fyra månader. Vårt besked är skriftligt och motiverat, och om beskedet är positivt ska det också innehålla en tidplan för när planläggningen kan inledas. Beslut om planbesked kan inte överklagas.

Kommunens arbete med planbesked och framtagande av ny detaljplan betalas av dig som sökande enligt Taxa för Plan, Bygglov och Geografisk information. Du hittar den på denna sida, tillsammans med en tabell över taxorna.

Kostnaden varierar beroende på uppdragets omfattning. Vid positivt planbesked tecknas ett plankostnadsavtal som reglerar betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

Positivt eller negativt besked

Kommunen är generellt positiv till ansökningar som ligger i linje med översiktsplanen och som vi bedömer bidrar till samhällsnytta och samhällsutveckling. Vi gör också en översiktlig bedömning av områdets förutsättningar i förhållande till förslaget. Det är oftast olämpligt att planlägga om:

  • Förslaget strider mot översiktsplanen
  • Det finns en detaljplan som fortfarande anses aktuell
  • Det finns en detaljplan med pågående genomförandetid
  • Det redan pågår ett planarbete
  • Det gäller en enskild småhusfastighet

Ansöka om planbesked

Ansökan ska innehålla:

  • Karta som visar förslagets utbredning. Du kan använda kommunens tomtkarta kostnadsfritt.
  • Beskrivning av förslagets huvudsakliga ändamål och syfte.
  • Om byggnad föreslås: beskrivning av karaktär och ungefärlig omfattning
  • Bostadsrättsföreningar och samfälligheter behöver skicka in beslut från föreningsstämma som visar att föreningen vill ansöka om planändring.
  • Uppgifter om fakturamottagare. Ska fakturan för ansökan om planändring och för planbeskedet skickas till någon annan än dig som ansöker behöver du bifoga en skriftlig fullmakt från den som ska betala fakturan.

E-tjänst för begäran om planbesked

Blankett för begäran om planbesked

Senast uppdaterad:

Botkyrkas översiktsplan

Översiktsplanen visar hur vi vill att Botkyrka ska utvecklas fram till år 2040.

Översiktsplan

Gällande detaljplaner

Här hittar du alla gällande detaljplaner i Botkyrka.

Gällande detaljplaner

Pågående detaljplaner och program

Här hittar du alla detaljplaneprogram och detaljplaner som vi arbetar med just nu. Det är både nya planer och ändringar i befintliga.

Pågående planering i Alby

Pågående planering i Fittja

Pågående planering i Hallunda-Norsborg

Pågående planering i Tullinge

Pågående planering i Tumba

Pågående planering i Vårsta-Grödinge

Senast uppdaterad: