Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hur vill du att Botkyrka ser ut i framtiden?

Nu är arbetet med en ny översiktsplan för kommunen igång. Botkyrkas medborgare har via träffar och en digital enkät svarat på hur de ser på Botkyrkas framtida utveckling.

Medborgare i Tullinge tycker till om Botkyrkas framtid.

Digital enkät och medborgardialoger genomfördes våren 2023

Under våren 2023 genomförde kommunen en omfattande och kommunövergripande medborgardialog där alla medborgare fick chansen att bidra med tankar inför det kommande översiktsplanarbetet. I detta ingick en digital enkät, öppna träffar i samtliga kommundelar och riktade dialoger med bland annat barn och unga.

I slutet av året planerar vi för ett återkopplingstillfälle då vi vill berätta hur dialogen har använts i arbetet med den nya översiktsplanen. Resultaten från dialogen finns att läsa under "Rapporter från medborgardialog".

Mål och inriktningsarbete

Nu när medborgardialogen har avslutats går arbetet in i nästa fas som är mål och inriktningar. Kommunens politiker använder resultaten från dialogen tillsammans med omvärldsanalys och kommunens andra måldokument för att skapa en politisk inriktning för den långsiktiga fysiska planeringen.

Den politiska inriktningen, som blir utgångspunkten för det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen, beslutas av kommunfullmäktige i början av 2024.

Parallellt med målbildarbetet tas också olika utredningar och kunskapsunderlag fram inom områden där kommunen ser behov av förnyad eller fördjupad kunskap.

Vad händer nu?

Kommunens politiker har genomfört den första av tre workshopar för att formulera mål för den nya översiktsplanen. Andra tillfället är i september 2023 och det sista i oktober 2023. På workshoparna diskuteras vad som är viktigt att prioritera i den nya översiktsplanen.

Här näst kommer resultaten från enkäten och dialogerna att bearbetas. Dessa blir tillsammans ett underlag till tjänstepersoner och politiker som sen utformar översiktsplanens övergripande inriktningar och mål. Kommunens politiker tar sedan ett inriktningsbeslut vilket ligger till grund för kommande arbete. Detta beräknas ske runt årsskiftet 2023/2024.

Parallellt med målbildarbetet tas också olika utredningar och kunskapsunderlag fram inom områden där kommunen ser behov av förnyad eller fördjupad kunskap.

Du har möjlighet att ge synpunkter vid flera tillfällen. Den enkät och de dialoger som hållts är det första steget i arbetet, innan kommunen kan börja att ta fram ett förslag till den nya översiktsplanen.

Enkätsvaren och samtalen blir ett underlag till tjänstepersoner och politiker som sen utformar översiktsplanens övergripande inriktningar och mål. Kommunens politiker tar sedan ett inriktningsbeslut vilket ligger till grund för kommande arbete.

Du kan sedan delta vid två ytterligare tillfällen; vid samråd där får du lämna synpunkter på ett första planförslag, och i granskningsskedet då du kan lämna slutliga kommentarer på ett andra, uppdaterat planförslag.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I översiktsplanen visas hur den fysiska miljön i hela Botkyrka ska utvecklas på lång sikt. Den utgår man sedan ifrån när kommunen gör mer detaljerade planer och tar ställning till bygglov.

I översiktsplanen ger kommunen riktlinjer för hur mark och vatten ska användas för att skapa en lämplig och hållbar utveckling. Planen visar också hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den redan bebyggda miljön.

Vad översiktsplanen måste innehålla och hur planeringen ska gå till är reglerat i plan- och bygglagen och miljöbalken. Det tar lång tid att ta fram en ny översiktsplan eftersom det är så många frågor att ta ställning till.

Så här går det till när en ny översiktsplan tas fram

En processkarta över hur det går till att ta fram Botkyrkas nya översiktsplan, från dess att det beslutas i kommunfullmäktige vidare till medborgardialog, planförslag, samråd och till att den till antas.Förstora bilden

Klicka på bilden för att zooma in. Bilden visar hur arbetet med att ta fram Botkyrkas nya översiktsplan går till - från beslut i kommunfullmäktige till medborgardialog, planförslag, samråd och ett slutgiltigt antagande. Processen påbörjades 2022 och beräknas vara klar 2025.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Fredrik Holmgren
Projektledare
Samhällsplanering
fredrik.holmgren@botkyrka.se

Susanna Findahl
Biträdande projektledare
Samhällsplanering
susanna.findahl@botkyrka.se

Senast uppdaterad: