Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bygglov

Bygglov är en del i den process som ger tillstånd att bygga eller genomföra projekt. Här nedan listas bygglovspliktiga åtgärder.

I plan- och bygglagen, 9 kap (SFS 2010:900) och i 6 kap plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) regleras vad som behöver bygglov.

Bygglov behövs för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ändring av byggnad till ett väsentligt annat ändamål 
 • Inredning av en ny bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri och som flyttar eller väsentligt ändrar lokalen 
 • Skyltar och ljusanordningar inom planlagt område. 
 • Flytta, anordna, inrätta, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar
 • Byta färg och material eller annan yttre förändring som påverkar byggnadens utseende. Detta gäller endast inom planlagt område. 

Bygglov behövs inte för:

 • Vissa åtgärder för en- och tvåbostadshus (friggebods- och Attefallsregler). Attefallsregler behöver dock en anmälan. 
 • Omfärgning eller byte av material på en- och tvåbostadshus om det inte ändrar byggnaden eller områdets karaktär
 • Altaner upp till 0,5 meter över marknivå 
 • Spaljéer och stängsel
 • Staket (mer än 50% är luft)
 • Plank högst 0,5 meter över marknivå 
 • Schaktning och/eller markuppfyllnad upp till 0,5 meter från befintlig marknivå 
 • Murar och stödmurar upp till 0,5 meter över marknivå 
 • Brygga med färre än 10 båtplatser men strandskyddsdispens behövs

Detta behövs för att kunna ge bygglov:

Bygget eller projektet som du söker lov för ska följa de bestämmelser som finns i detaljplanen. I vissa sällsynta fall kan en liten avvikelse godkännas om den följer detaljplanens syfte. Detaljplanen finns att hitta i webbkartan.

Exempel på krav som ställs vid prövning av en ansökan om bygglov:

 • Byggnaden eller projektet ska utformas och placeras på ett bra sätt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt ge en god helhet
 • Åtgärden ska passa för sitt ändamål. Den måste ha en god färg, form och materialverkan. Byggnaden ska också vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller  orienteringsförmåga
 • För att få bygglov behöver de inskickade handlingarna vara kompletta och fackmannamässigt utförda

Ansök om bygglov

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: