Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Du som vill bedriva enskild pedagogisk omsorg eller starta fristående förskola måste ansöka om godkännande från utbildningsnämnden. Fyll i och skicka in blankett och bilagor till utbildningsnämnden i god tid innan verksamheten beräknar att starta.

När en komplett ansökan kommit in till utbildningsförvaltningen arbetar vi för att utredningstiden ska vara högst fyra månader.

Läs på om lagar och regler

Innan du tar ställning till att ska starta pedagogisk omsorg är det viktigt att känna till vilka lagar och regler som du som huvudman ska följa. Besök skolverkets webbplats och ta del av information om vad pedagogisk omsorg innebär. Där finns även länkar till annan viktig information, bland annat förskolans läroplan och allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Om pedagogisk omsorg på skolverkets webbplats


Läs även igenom Botkyrka kommuns riktlinjer:

Riktlinje för godkännande av fristående förskola Pdf, 449.8 kB.

Riktlinje för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pdf, 433.1 kB.

Skicka in ansökan med bilagor

Blankett, ansök om att bedriva enskild pedagogisk omsorgBlankett, ansökan om att bedriva fristående förskola
För att ansöka om att bedriva fristående förskola behöver du också fylla i och skicka med frågeformulär för ägar- och ledningsprövning.

Frågeformulär ägar- och ledningsprövning

Ansökan kontrolleras

När kommunens handläggare mottagit din ansökan kontrolleras den och att bifogade dokument är kompletta. Från det att kompletta handlingar lämnats in tills besked om beslut tar max fyra månader.

Om det finns handlingar som behöver kompletteras får du möjlighet att komplettera med det som saknas.

Intervju

När handlingarna är kontrollerade och kompletta kommer du bli kallad till en intervju. Syftet med intervjun är att få fördjupad kunskap om hur du som huvudman tänkt bedriva verksamheten. Handläggaren ställer frågor för att säkerställa att den pedagogiska omsorgen lever upp till de lagkrav och regler som styr. Under intervjun får du som ansökt också möjlighet att ställa frågor.

Om något är oklart i samband med intervjun kan ni behöva inkomma med kompletterande uppgifter i efterhand.

Handläggare besöker lokalen

Som en del av handläggningsprocessen görs ett besök i de lokaler/det hem där verksamheten ska bedrivas. Det gör vi för att säkerställa att miljön är lämplig för pedagogisk omsorg.

Konsekvensanalys

När intervju och besök i lokalen är genomförda gör handläggaren en analys över hur verksamheten kommer att påverka den kommunala barnomsorgen. Det görs med hänsyn till befolkningsprognos samt befintlig barnomsorg. En bedömning över om huvudmannen är lämplig att bedriva pedagogisk omsorg görs också.

Ansökan beslutas

Underlaget från kommunens handläggare lämnas för beslut till utbildningsnämnden. Nämndens beslut kommuniceras till dig som huvudman via kommunens registrator.

Information om start

Om din ansökan om pedagogisk omsorg beviljas skickar kommunens handläggare ut information om vad du som huvudman behöver göra för att starta verksamheten.

Motivering till beslut

Om nämnden beslutar att inte bevilja ansökan om pedagogisk omsorg motiveras detta i beslutet.

Senast uppdaterad:

Skolverket

Läs om krav på pedagogisk omsorg hos Skolverket

Senast uppdaterad: