Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, har du rätt att överklaga. Då prövas din ansökan en gång till. Du behöver överklaga skriftligt och skicka till din handläggare. I vissa fall kan du överklaga med hjälp av en e-tjänst, till exempel beslut om ekonomiskt bistånd.

Så överklagar du

Vill du överklaga ett beslut ska du göra det skriftligen.
Av din överklagan ska det framgå:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • På vilket sätt du vill att beslutet ändras
  • Ditt namn, personnummer och din adress
  • Överklagan ska skickas till din handläggare senast tre veckor efter det att du fick ditt beslut

Vi tar emot din överklagan

När du har skickat in din överklagan ska vi först pröva om din överklagan kommit in i rätt tid, det vill säga tre veckor sedan du tog del av beslutet. Har överklagan kommit in försent kan vi besluta att din överklagan inte ska prövas och vi avvisar då din överklagan.

Vi kan ändra ett beslut som överklagats om beslutet är felaktigt eller om det inkommit nya omständigheter.

Om din handläggare inte ändrar beslutet efter att du överklagat, skickar handläggaren din överklagan till förvaltningsrätten. Där prövas ditt ärende en gång till. Som svar skickar förvaltningsrätten ett nytt beslut till dig. Där kan du läsa om beslutet ändras, eller om din överklagan avslås.

Hjälp att överklaga

Det finns även information om hur du överklagar i det beslut du får. Om du känner dig osäker, kan din handläggare berätta hur du ska göra. Du kan också få hjälp att skriva själva överklagandet på ett medborgarkontor.

Senast uppdaterad:

Kontakta socialtjänsten

Mottagning för barn
Tel: 08-530 622 55

Mottagning för vuxna
Tel: 08-530 618 00

Besöksadress:
Munkhättevägen 49

Senast uppdaterad: