Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Miljö och hälsa

 • Cisterner

  Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroller görs på rätt sätt.

 • Kemiska bekämpningsmedel

  Kemiska bekämpningsmedel kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ utredas.

 • Miljötillsyn

  Tillsynen är en uppföljning och kontroll av att du följer de tillstånd och regler som gäller.

 • Seveso-anläggningar

  Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Du som ska starta miljöfarlig verksamhet kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan av verksamheten.

 • Tillstånd och dispens inom naturreservat

  Det finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i naturreservat. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ge dispens från förbuden.

 • Hygien- undervisningslokal och bassängbad

  Här kan du anmäla hygien- undervisningslokal och bassängbad.