Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Belysning

God belysning är viktigt för trafiksäkerhet, framkomlighet och för att våra gator och parker ska vara mer överblickbara. Det gäller speciellt under den mörka höst- och vinterperioden.

I Botkyrka kommun jobbar vi med en välplanerad belysning av våra körvägar, gång-och cykelvägar, tunnlar och parker för att öka tryggheten för våra trafikanter på kommunens gator och parker.

Kommunala vägar och platser

En felanmälan på gatubelysning åtgärdas olika snabbt beroende på vad felet är. Ibland kan det vara ett fel som går snabbt att åtgärda och i andra fall kan det krävas mer omfattade reparationer och därför kan det ta längre tid att åtgärda felet.

Vi lagar gatubelysningen omgående

 • om felet är farligt för trafik eller elsäkerhet vid synligt kablage
 • en kraftigt lutande stolpe som riskerar att välta
 • en påkörd belysningsstolpe
 • när luckan på belysningsstolpen är öppen
 • hängande armatur eller armaturarm
 • påkört eller öppet kabelskåp

Vi lagar gatubelysningen inom två dygn efter en felanmälan

 • i områden som är särskilt känsligt trafikerade
 • när det är fel på ett helt centralområde
 • ett helt tunnel- eller vägavsnitt
 • när en större vägkorsning är helt mörklagda

Felanmäl eller ge synpunkter till kommunen här på webbplatsen eller med e-post.

Webbsida: Formulär felanmälan

E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Belyst lekpark kvällstid.

Belysning av lekplats skapar trivsel och ökar trygghetskänslan.

Statliga vägar

Trafikverket sköter belysningen på de statliga vägarna.​​

 • Huddingevägen
 • Dalvägen
 • Hågelbyleden
 • Pålamalmsvägen
 • Södertäljevägen/Nynäsvägen E4

Felanmäl eller ge synpunkter till Trafikverket:

Telefon: 0771-921 921

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Tumba bussterminal

I det avtal som finns mellan Botkyrka kommun och SL står det att SL ansvarar för och bekostar drift, underhåll och förnyelse av anläggningarna vid Tumba bussterminal. Till driften hör bland lampbyten i skärmtak.

Felanmäl eller ge synpunkter till SL:

Webbplats: SL:s kundtjänst

Senast uppdaterad:

Belysningsprogrammet

I belysningsprogrammet skriver vi mer om våra riktlinjer när det gäller belysning. Observera att sedan programmet publicerades har vi bytt ut all gammal energislukande belysning mot mer effektiv LED-belysning.

Kommunens belysningsprogram Pdf, 1.4 MB.

Gångtunnel med belysning kvällstid.

Ljussättning på utsidan av gångtunnlar utjämnar kontrasten mellan insidan och utsidan.

Senast uppdaterad: