Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sök förhandsbesked inför bygglovsansökan

Om du ska bygga inom ett område som saknar detaljplan, kan du behöva söka förhandsbesked innan du lämnar in en bygglovsansökan. Förhandsbeskedet anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. En byggnad ska till exempel passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten.

Syftet är att du ska kunna få ett bindande besked och därmed undvika onödig projektering för bygglovshantering om förutsättningarna för ditt projekt är oklara. Ett förhandsbesked är giltigt i 2 år från det att beslutet vunnit laga kraft. Avgift tas ut för förhandsbesked enligt gällande taxa.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

  • Situationsplan/tomtkarta
    Ange totalmått för byggnaden och avstånd till tomtgräns. Redovisa också om det finns andra byggnader på fastigheten. In- och utfart till tomten. Parkering. Tomtens storlek.

  • Kort beskrivning av projektet
    Till exempel vilken typ av byggnad/byggnader du tänkt bygga, en eller två våningar och om det ska vara något annat ändamål än bostad. Förslag på vatten/avloppslösning, dagvattenhantering, avfallshantering, vägnät, eventuell bullerutredning och markutredning (föroreningar).


Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: