Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Enskilt avlopp

Tillstånd krävs alltid för nytt enskilt avlopp. Bor du i områden som saknar kommunalt avlopp behöver du som fastighetsägare ha en egen avloppslösning.

Litet hus intill en bäck.

Ditt ansvar

Avloppsvatten som inte renas tillräckligt är en risk både för människors hälsa och för miljön. Utsläpp av fosfor och kväve från våra avlopp bidrar till övergödningen och algblomning i sjöar och hav. Tarmbakterier kan förorena enskilda dricksvattenbrunnar. Därför är det viktigt att ditt avlopp har en bra rening. Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

Ansökan eller anmälan

För att inrätta ett enskilt avlopp behöver du skicka in en ansökan eller anmälan till miljöenheten och vänta på ett skriftligt beslut från oss innan du börjar gräva ditt avlopp. Avloppsanläggningen ska planeras utifrån fastighetens förutsättningar.

Innan du skickar in din ansökan/anmälan är det viktigt att du läser igenom vår broschyr Information om enskilt avlopp som ger dig information om vilka uppgifter vi behöver ha in. Använd dig av checklistan för att kontrollera att du fått med allt. I vissa fall under handläggningens gång kan miljöenheten behöva begära in kompletterande uppgifter.

Ansökan:

  • Inrättande av ny avloppsanläggning för mottagande av avloppsvatten från vattentoalett och/eller BDT-vatten (bad-, disk-och tvättvatten)
  • Byte av anläggningens plats
  • Ny typ av avloppsanläggning
  • Inrättande av torrtoalett så som förmultningstoalett, förbränningstoalett och torrtoalett med kompostering.

Anmälan:

  • Om du har en anläggning med tidigare tillstånd som du behöver göra någon ändring på, exempelvis byta slamavskiljare.
  • Kompostera latrin från torrtoalett.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av ärendet enligt gällande taxa.

Miljösanktionsavgift:

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är mellan 3 000 – 5 000 kronor och du måste kunna visa att avloppet har den utformning och funktion som krävs på platsen. Kan du inte visa att avloppet uppfyller kraven kan du bli tvungen att gräva upp eller flytta avloppet.

När ditt avlopp är färdigställt

Skicka in ett intyg på färdigställt avlopp med fotodokumentation till miljöenheten när avloppet är färdigt. Det är du som fastighetsägare som måste intyga att ditt avlopp är inrättat enligt tillståndet. När intyget kommit in till miljöenheten skriver vi en Bekräftelse på att avloppet är anlagt, uppgifterna skickas sedan till SRV för att de ska veta när de behöver börja slamtömma.

Slamtömning

En viktig del i skötseln av en avloppsanläggning är att den slamtöms regelbundet. Slamtömningsintervallet regleras i Botkyrka kommuns renhållningsföreskrifter. Slamtömningen i kommunen sköts av SRV Återvinning AB.

Tillsyn

Miljöenheten ansvar för tillsynen på de enskilda avloppsanordningar som finns i kommunen. Syftet med tillsynen är att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas för att skydda människors hälsa och miljön. Kommunen har som mål att alla enskilda avlopp ska vara inventerade till år 2027.

Kontakta miljöenheten

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: