Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Enskilt avlopp

Tillstånd krävs alltid för nytt enskilt avlopp. Bor du i områden som saknar kommunalt avlopp behöver du som fastighetsägare ha en egen avloppslösning.

Litet hus intill en bäck.

Ditt ansvar

Avloppsvatten som inte renas tillräckligt är en risk både för människors hälsa och för miljön. Utsläpp av fosfor och kväve från våra avlopp bidrar till övergödningen och algblomning i sjöar och hav. Tarmbakterier kan förorena enskilda dricksvattenbrunnar. Därför är det viktigt att ditt avlopp har en bra rening. Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

Ansökan eller anmälan

För att inrätta ett enskilt avlopp behöver du skicka in en ansökan eller anmälan till miljöenheten och vänta på ett skriftligt beslut från oss innan du börjar gräva ditt avlopp. Avloppsanläggningen ska planeras utifrån fastighetens förutsättningar.

Innan du skickar in din ansökan/anmälan är det viktigt att du läser igenom vår broschyr Information om enskilt avlopp som ger dig information om vilka uppgifter vi behöver ha in. Använd dig av checklistan för att kontrollera att du fått med allt. I vissa fall under handläggningens gång kan miljöenheten behöva begära in kompletterande uppgifter.

Ansökan:

  • Inrättande av ny avloppsanläggning för mottagande av avloppsvatten från vattentoalett och/eller BDT-vatten (bad-, disk-och tvättvatten)
  • Byte av anläggningens plats
  • Ny typ av avloppsanläggning
  • Inrättande av alternativ toalett som torrtoalett, förmultningstoalett eller förbränningstoalett.
  • Slutbehandling av slam (om omhändertagande av slam sker på egen fastighet)
  • Slutbehandling av latrin (om kompostering sker på egen fastighet)
  • Förlängt hämtningsintervall
  • Uppehåll i hämtning av slam och/eller latrin (sker automatiskt i samband med uppehåll av hushållsavfall)
  • Ansluta ett Attefallshus eller komplementbyggnad.

Anmälan:

  • Om du har en anläggning med tidigare tillstånd som du behöver göra någon ändring på, exempelvis byta slamavskiljare.

Anmälan och ansökan hittar du längst ned på sidan under E-tjänst.

 

När ditt avlopp är färdigställt

Skicka in ett intyg på färdigställt avlopp med fotodokumentation till miljöenheten när avloppet är färdigt, se e-tjänst. Det är du som fastighetsägare som måste intyga att ditt avlopp är inrättat enligt tillståndet. När intyget kommit in till miljöenheten skriver vi en Bekräftelse på att avloppet är anlagt, uppgifterna skickas sedan till SRV för att de ska veta när de behöver börja slamtömma.

Slamtömning

En viktig del i skötseln av en avloppsanläggning är att den slamtöms regelbundet. Slamtömningsintervallet regleras i Botkyrka kommuns avfallsföreskrifter. Slamtömningen i kommunen sköts av SRV Återvinning AB.

Latrin

Latrin kallas avfallet från toaletter där kiss, bajs och toalettpapper samlas upp i någon typ av behållare. Det kan vara en förbränningstoalett eller en torrtoalett.

I en förbränningstoalett blir avfallet till aska som kan spridas i trädgården eller slängas i soporna.

Det finns olika varianter av torrtoaletter. Dels kan kisset och bajset separeras och avfallet kan också tas tillvara på olika sätt. Antingen hämtas avfallet av SRV eller komposteras på fastigheten.

Vill du kompostera avfallet själv behöver du göra en ansökan till miljöenheten, se E-tjänst.

Mer information finns i broschyr Alternativa toaletter och latrin.

Tillsyn

Miljöenheten ansvarar för tillsynen på de enskilda avloppsanordningar som finns i kommunen och det är ett kontinuerligt arbete som utförs. Syftet med tillsynen är att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas för att skydda människors hälsa och miljön. Det är fastighetsägarens ansvar att följa tillståndet och se till att egenkontroll utförs av avloppet.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av alla ärenden (ansökningar, anmälan och tillsyn) enligt gällande taxa.

Miljösanktionsavgift:

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är mellan 3 000 – 5 000 kronor och du måste kunna visa att avloppet har den utformning och funktion som krävs på platsen. Kan du inte visa att avloppet uppfyller kraven kan du bli tvungen att gräva upp eller flytta avloppet.

Kontakta miljöenheten

E-tjänster rörande avloppsanläggningar

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: