Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bidrag till studieförbund

Botkyrka kommuns studieförbundsbidrag följer Folkbildningsrådets modell. Hälften av bidraget baseras på slutrapporterad verksamhet för föregående år och hälften baseras på ett genomsnitt av de två tidigare åren.

I modellen fås därmed en inbyggd tröghetsfaktor samtidigt som det senaste verksamhetsåret prioriteras. Modellen premierar i övrigt volym, antal unika deltagare samt ett separat bidrag för verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Bidragsregler

Genom stöd till studieförbund verksamma i Botkyrka kommun ska förutsättningar skapas för kommuninvånare att få ett rikt kultur- och fritidsutbud och en höjd bildningsnivå. Stödet ska bidra till att främja demokrati, jämställdhet och likabehandling samt motverka ojämlika förutsättningar mellan olika områden, målgrupper och före-ningar i kommunen. Det kan handla om ojämlika förutsättningar gällande exempelvis tillgänglighet, kunskap, hälsa och inflytande.

Allmänna villkor

Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun beviljar studieförbundsbidrag till:

  • Studieförbund som erhåller statligt bidrag från Folkbildningsrådet och har verk-samhet inom Botkyrka kommun.
  • Alkohol- och drogfri verksamhet.
  • Studieförbund som arbetar enligt demokratiska principer och för att motverka kränkningar och diskriminering.

De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, kön-sidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Bidraget betalas endast ut till det ansökande studieförbundets plus- eller bankgirokonto.

Bidragsfördelning

Botkyrka kommuns studieförbundsbidrag följer Folkbildningsrådets modell. Hälften av bidraget baseras på slutrapporterad verksamhet för föregående år och hälften baseras på ett genomsnitt av de två tidigare åren. I modellen fås därmed en inbyggd tröghetsfaktor samtidigt som det senaste verksamhetsåret prioriteras. Modellen premierar i övrigt vo-lym, antal unika deltagare samt ett separat bidrag för verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Den procentuella uppdelning i bidraget är fördelad mellan tillgänglighetsbidrag (8 % av bidraget), organisationsbidrag (10 %) och verksamhetsbidrag (82 %), som i sin tur be-står av de tre delarna studiecirklar (62 %), annan folkbildningsverksamhet (5 %) samt kulturprogram (15 %).

Tillgänglighetsbidrag

Totalt avsätts 8 procent av bidraget till ett tillgänglighetsbidrag. Bidraget delas upp i en fast och en rörlig del, där den fasta bidragsdelen ges till varje studieförbund som ett stöd för att ge studieförbundet möjlighet att utveckla sin verksamhet så att den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning1 och i behov av särskilt stöd. Den fasta delen motsvarar 7 procent av hela tillgänglighetsbidraget.

Den rörlig bidragsdelen fördelas på verksamhet med personer med funktionsnedsättning i som har haft behov av förstärkta insatser i studiecirklar, annan folkbildningsverksam-het och kulturprogram.

Endast verksamhet där arrangemanget har medfört pedagogiska merkostnader för studieförbundet kan rapporteras som underlag för bidraget.

Den rörliga delen av tillgänglighetsbidraget fördelas enligt följande:

41 procent fördelas efter antal timmar där förstärka insatser gjorts i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet, 41 procent fördelas efter antal deltagare för vilka förstärka insatser gjorts i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet,
och 183 procent efter antal kulturprogram där förstärka insatser gjorts.

Bidraget omräknas varje år utifrån studieförbundets tidigare verksamhet med målgrupp-en och fördelas i proportion till studieförbundets andelar av den totala verksamheten där studieförbundet gjort förstärkta insatser med målgruppen. Bidraget baseras till hälften på slutrapporterad verksamhet för föregående år och hälften på ett genomsnitt av de två tidigare åren.

Organisationsbidrag

Totalt avsätts 10 procent av bidraget till ett organisationsbidrag, som består av en fast och en rörlig del. Den fasta bidragsdelen ges till respektive studieförbund som ett stöd för att uppfylla de organisatoriska villkor som Folkbildningsrådet ställer och de all-männa villkor som Botkyrka kommun ställer på studieförbundet som mottagare av stu-dieförbundsbidrag.

Bidragsdelen motsvarar 18 procent av hela organisationsbidraget. Den rörliga bidragsdelen beräknas utifrån två parametrar med hälften vardera. Den ena baseras på antalet unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet.

Den andra baseras på antal kommuner där studieförbundet haft minst 2000 studietimmar och 100 unika deltagare. Det rörliga organisationsbidraget baseras på senast kända verksamhetsår. Respektive studieförbund får del av det rörliga bidraget i proportion till sin andel av det totala anta-let unika deltagare. Den rörliga delen omfördelas varje år mellan studieförbunden uti-från dessa kriterier och är ett stöd till lokal närvaro och organisation.

Verksamhetsbidrag

82 procent av det totala studieförbundsbidraget utgörs av ett verksamhetsbidrag som fördelas enligt följande: studiecirkel 62 procent, annan folkbildningsverksamhet 5 procent samt kulturprogram 15 procent av det totala statsbidraget. Studiecirkelverksamheten ska utgöra minst hälften av studieförbundets samlade folkbildningsverksamhet.

Verksamhetsbidraget beräknas på antalet studietimmar och antalet unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet samt antalet kulturprogram. Bidraget fördelas i proportion till respektive studieförbunds andel av den totala verksamheten inom respektive verksamhetsform.

En deltagare kan under aktuellt år vara unik enbart en gång i studiecirkelverksamhet samt en gång i annan folkbildningsverksamhet. Detta oavsett hur många arrangemang individen deltar i.

Studiecirkel

Av bidraget avsätts 62 procent för studiecirklar.

Fördelning inom verksamhetsformen studiecirkel sker enligt följande; 25 % på timmar och 25 % på deltagare senast slutrap-porterade verksamhetsår samt 25% på timmar och 25 % på slutrapporterade deltagare på medelvärdet av två år dessförinnan.

Unik deltagare ges värdet 1 och korttidsutbildad4 unik deltagare ges värdet 2. Bidraget omfördelas varje år.

Av bidraget avsätts 5 procent till annan folkbildningsverksamhet. Fördelning inom verksamhetsformen annan folkbildningsverksamhet sker enligt följande; 25 % på tim-mar och 25 % på deltagare senast slutrapporterade verksamhetsår samt 25% på timmar och 25 % på slutrapporterade deltagare på medelvärdet av två år dessförinnan. Unik deltagare ges värdet 1. Bidraget omfördelas varje år.

Kulturprogram

Av bidraget avsätts 15 procent till kulturprogram. Fördelningen sker utifrån antal kul-turprogram; 50 % på antal arrangemang senast slutrapporterade verksamhetsår samt 50% på antal arrangemang på medelvärdet av två år dessförinnan. Bidraget omfördelas varje år.

Övrigt

Kultur- och fritidsnämnden kommer årligen att utse ett studieförbund att ingå i den kommunala revisionen. Studieförbund som får kommunalt bidrag är skyldiga att visa upp sina räkenskaper, protokoll, medlemsregister, redovisning av kommunsammandrag, och övriga handlingar för kommunens utsedda granskare om kommunen efterfrågar detta.

Inlämnande av felaktiga uppgifter, som kan påverka stödets storlek, kan medföra återbe-talningsskyldighet och/eller avstängning från fortsatt stöd.

Kultur- och fritidsnämnden har tolkningsföreträde avseende gällande regler och riktlinjer för kommunens stöd till studieförbund.

Samtliga studieförbund kommer årligen att bjudas in till kultur- och fritidsförvaltningen för dialogträff om aktuella behov, utmaningar och möjligheter, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Ansvarig handläggare

Viktoria Nguema
Samordnare för stöd till kultur och kreativitet

viktoria.nguema@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: