Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande.

I plan- och bygglagen kan du exempelvis läsa om regler för bygglov, marklov och rivningslov. Det är plan- och bygglagen som bland annat styr vilka förutsättningar som bör finnas för att bevilja bygglov.

Det har skett ett par förändringar i plan- och bygglagen som undantar bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus. Vissa åtgärder behöver varken lov eller anmälan. Dessa regler kallas friggebodsregler. Det finns även vissa åtgärder som inte behöver lov men som behöver anmälan och beslut om startbesked. Dessa regler kallas Attefallsregler. Läs mer om dessa regler under respektive regel.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: