Öppna mobilmenyn

Sök bygglov för plank

Ett plank är en konstruktion med mindre än 50 procent genomsiktlighet med syfte att ha en avskärmande effekt. Plank är bygglovspliktigt.

Ansök

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarata med prickmark i skala 1:400
  Rita in planket på kartunderlaget. Måttsätt alla nya plank och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader/plank på tomten. Mer information om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Måttsätt plankets längd och redovisa befintliga och nya marknivåer. Redovisa materialval och NCS kulörer/färgtyp. Mer information om fasadritning.

 • Teknisk beskrivning
  Mer information om teknisk beskrivning.

 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Mer information om planritning.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Mer information om kontrollplan finns här.

Utstakning och lägeskontroll krävs i ärendet.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: bygglov@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: