Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Mälarskogens naturreservat

Karta som visar området för Mälarskogens naturreservat.

Beslutskarta för Mälarskogens naturreservat.

Mälarskogens naturrservat består av ca 71 hektar land och 4 hektar vatten och förvaltas av Botkyrka kommun.

Prioriterade bevarandevärden

I Mälarskogens naturrservat finns ett antal prioriterade bevarandevärden, det vill säga värden som är särskilt viktiga att bevara.

Naturtyper

Äldre barr-, bland- och lövskog med inslag av ädellöv, strandskog längs med den norra gränsen av reservatet som följer Mälarstranden (ca 3,5 km), samt mjuk, sandig, grusig och stenig sjöbotten

Strukturer

Död ved, gamla grova träd, skuggade branter, blockmark

Arter

Ullticka (NT), tallticka (NT), doft-taggsvamp (NT), vedtrappmossa (NT) och knärot (VU), samt spillkråka (NT), gröngöling (LC) och mindre hackspett (NT) och slutligen småsvalting (NT) ansvarsart för Östersjön och Mälaren.

Friluftsliv

Promenader på bland annat Mälarpromenaden och Kulturspåren, utsiktspunkter, skogsutflykter, jogging, svamp- och bärplockning, bad

Kulturvärden

Rester av Slagsta tegelbruk från 1600- till början av 1900-talet, fornlämningar från brons- och järnåldern samt luftvärnsbatteri från andra världskriget, nära till Norsborgs-parken med järnåldersgravfält

Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord, sten eller sjöbotten,

2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar samt ta bort liggande stammar eller grenar med en diameter grövre än 10 centimeter,

3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar, ta bort vedlevande svampar, samla in insekter eller ta bort vattenvegetation. Blom-, bär- och svampplockning för eget be-hov är tillåten, liksom insamling för undervisning, naturövervakning och forskning,

4. göra upp öppen eld eller använda grill på annan än anvisad plats,

5. medföra okopplad hund, undantag gäller för jakträttsinnehavare och myndighetshundar som utövar tjänsteuppdrag,

Utan kommunens* tillstånd är det förbjudet att

6. tälta mer än två dygn i sträck,

7. anordna gruppaktivitet med över 50 deltagare, till exempel lä-ger, orienterings- eller cykeltävling

8. sätta upp skylt, affisch eller liknande anordning.

Naturreservatets fullständiga föreskrifter finns i beslutsdokumentet i länken härintill.

Skötselkarta för naturreservatet

Karta över skötselområden för Mälarskogen

A. Fri utveckling - Blandskog och barrdominerad skog, samt vattenområde – gulbrunt

B. Blandskog och barrdominerad skog – mörkbrunt

C. Lövdominerat – grönt

D. Ängs- och gräsmark - gult

Klicka här för en större bild av skötselkartan. Pdf, 198.8 kB.

Klicka här för att ladda ner skötselplanen för Mälarskogens naturreservat. Pdf, 460.9 kB.

Karta som visar funktionsindelning naturvärden Mälarskogens naturreservat
Funktionsindelningskarta med skyddsvärda trädmiljöer och fornlämningar.

Funktionsindelning ur naturvärdessynpunkt Mälarskogens naturreservat

Övre kartan: funktionsindelning naturvärden Mälarskogens naturreservat (Nedre kartan: funktionsindelningskarta med skyddsvärda trädmiljöer och fornlämningar) 2021-11-08
- Kartor med funktionsindelning: (Område snedstreckat med rött – Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, Område snedstreckat med orange – Skogstyrelsens naturvärdesobjekt)
Mörkgrönt – Värdekärna, Ljusgrönt – Utvecklingsmark, Gråblått – Arronderingsmark (saknar särskilda naturvärden, men kan hysa rekreationsvärden och ger bättre form till reservatet).
- I den nedre kartan finns även särskilt skyddsvärda träd (röda punkter), skyddsvärda trädmiljöer (orange – mörkröda fält) enligt Lst och fornlämningar (R-symbol och Vinröd streckad linje ).

Klicka här för en större bild av funktionsindelning ur naturvärdessynpunkt Pdf, 402 kB.

Senast uppdaterad:

Fullständiga föreskrifter för Mälarskogens naturreservat

I beslutsdokumentet för Mälarskogens naturreservat hittar du de fullständiga föreskrifterna för naturrservatet.

Senast uppdaterad: