Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sök bygglov för flerbostadshus

Om du ska uppföra ett nytt flerbostadshus krävs bygglov. Innan du får börja bygga ska du ha ett tekniskt samråd och ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får börja använda byggnaden ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Fullständig nybyggnadskarta i skala 1:400
  Om nybyggnadskartan inte är klar före bygglov krävs minst att byggnadens placering och nya höjder anges med detaljplanen som underlag. Koordinatlista anges med 3 decimaler, Kartan behövs för att fixera byggnadens placering. Mer information om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Redovisa nya plushöjder samt nya och befintliga marknivåer (som ska mötas). Ändras marknivån vid fastighetsgräns ska anslutningen till grannfastighetens nivå redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet). Skicka gärna med översiktsplaner i mindre skala för att underlätta handläggningen. Mer information om fasadritning.

 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan ska redovisas med yttermått och rumsindelningar för att kunna beräkna arean. Redovisa en detaljerad planlösning med möbler inritade, detta för att kunna bedöma tillgängligheten. Skicka gärna med översiktsplaner i mindre skala för att underlätta handläggningen. Mer information om planritning.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa byggnadshöjder, rumshöjder och bröstningshöjder på terrasser. Mer information om sektionsritning.

 • Detaljritning i skala 1:10 eller 1:20
  Redovisa byggnadsdetaljer som är viktiga för den arkitektoniska gestaltningen exempelvis räcken, fönster, portar, balkonger och materialmöten i fasad. Mer information om detaljritning.

 • Markplaneringsritning i skala 1:200
  Redovisa höjd vid entréer, angöring, in- och utfarter och ur tillgänglighetssynpunkt relevant markbeläggning. Redovisa även avfallshantering, parkeringsmöjligheter, eventuella murar, markens lutning och trädplantering. Mer information om markplaneringsritning.

 • Material- och kulörbeskrivning
  Redogör vilket material fasaden är av och vilka kulörer som kommer målas var. Alla kulörer anges i NCS, RAL eller motsvarande. Det underlättar hanteringen om det finns en särskild samlad beskrivning av materialval och kulörer. Vi unika fasadlösningar som exempelvis infärgade glasfasader krävs även materialprov eller att provmurning/prototypfasad kommer att byggas.
 • Tillgänglighetsutlåtande
  Ett utlåtande från en sakkunnig, över tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.
 • Kontrollansvarig
  Den kontrollansvarige ska vara certifierad, anmälan lämnas in med underskrifter. Mer information om kontrollansvarig.

Utstakning och lägeskontroll krävs i ärendet.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Tekniskt samråd

Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Läs mer om tekniskt samråd.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl .13-14.

Senast uppdaterad: