Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sök bygglov för mur

Om muren är högre än 50 cm på något ställe ska du söka bygglov för att bygga den.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Vad är en mur?

En mur är en konstruktion med syfte att ha en avskärmande effekt. En mur blir bygglovspliktig om höjden på något ställe är högre än 0,5 meter från befintlig mark. Höjden på muren mäter man från murens högsta sida med angiven plushöjd.

Stödmurar bör inte vara högre än 1,0 meter höga. Större nivåskillnader ska tas om hand genom terrassering eller släntning. Tänk på att högre murar kan kräva konstruktionshandlingar på grund av ökat jordtryck. Konstruktör eller certifierad kontrollansvarig kan behövas.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarta med prickmark i skala 1:400
  Rita in muren på kartunderlaget. Måttsätt alla nya murar och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader/murar på tomten. Markera aktuella fasader på kartutdraget. Läs mer om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Måttsätt murens längd och höjd samt redovisa befintliga och nya marknivåer. Redovisa materialval och kulörer. Mer information om fasadritning.

 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritning
  Mer information om teknisk beskrivning.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.

Tänk på att mur inte bör uppföras närmare tomtgräns än att man kan underhålla det på egen fastighet.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: