Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sök bygglov nybyggnad av industri/verksamhet

Om du ska uppföra en nybyggnad för industri/verksamhet krävs bygglov. Innan du får börja bygga ska du ha ett tekniskt samråd och ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Fullständing nybyggnadskarta i skala 1:400
  Om nybyggnadskartan inte är klar före bygglov krävs minst att byggnadens placering och nya höjder anges med detaljplanen som underlag. Koordinatlista anges med 3 decimaler, kartan behövs för att fixera byggnadens placering. Mer information om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Redovisa nya plushöjder samt nya och befintliga marknivåer (som ska mötas). Ändras marknivån vid fastighetsgräns ska anslutningen till grannfastighetens nivå redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet). Skicka gärna med översiktsplaner i mindre skala för att underlätta handläggningen. Mer information om fasadritning.

 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan ska redovisas med yttermått och rumsindelningar för att kunna beräkna arean. Redovisa en detaljerad planlösning med möbler inritade, detta för att kunna bedöma tillgängligheten. Skicka gärna med översiktsplaner i mindre skala för att underlätta handläggningen. Mer information om planritning.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer. Mer information om sektionsritning.

 • Detaljritning i skala 1:10 eller 1:20
  Redovisa byggnadsdetaljer som är viktiga för den arkitektoniska gestaltningen exempelvis räcken, fönster, portar, balkonger och materialmöten i fasad. Mer information detaljritning.

 • Markplaneringsritning i skala 1:200
  Gå in i kartbutiken och beställ ett kartutdrag. Redovisa höjd vid entréer, parkering, sophantering, angöring, in- och utfarter och ur tillgänglighetssynpunkt relevant markbeläggning.Mer information om markplaneringsritning.

 • Avvecklingsplan
  Om lovet är tidsbegränsat ska du skicka med en avvecklingsplan som beskriver det tillfälliga behovet och hur ytan ska återställas.

 • Material- och kulörbeskrivning
  Redogör vilket material fasaden är av och vilka kulörer som kommer målas var. Alla kulörer anges i NCS, RAL eller motsvarande. Det underlättar hanteringen om det finns en särskild samlad beskrivning av materialval och kulörer. Vid unika fasadlösningar som exempelvis infärgade glasfasader krävs även materialprov eller att provmurning/prototypfasad kommer att byggas.
 • Kontrollansvarig
  Den kontrollansvarige ska vara certifierad, anmälan lämnas in med underskrifter. Mer information om kontrollansvarig.

Utstakning och lägeskontroll krävs i ärendet.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Tekniskt samråd

Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Läs mer om tekniskt samråd.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: