Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Överklaga

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet. För dig som fått meddelande för kännedom om beslut är överklagandetid fyra veckor från kungörelsedatum i Post- och Inrikes tidningar. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar (diarienummer och beslutsdatum) och på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Handläggaren bedömer om överklagandet har kommit in i rätt tid och om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: