Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Mättjänster

Vi utför husutstakning, lägeskontroller, gränsutvisning samt andra mätuppdrag.

Lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan exempelvis leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar eller kostnader för att rätta till felaktigheterna i den påbörjade byggnationen.

En lägeskontroll behövs precis som en utstakning inte göras inom alla byggprojekt. Det är bygglovshandläggaren som gör bedömningen och därför rekommenderar vi dig att läsa mer om bygglovsansökan på sidan om bygglov eller kontakta Bygglovsenheten för vidare vägledning.

Vid en lägeskontroll kontrollerar vi att byggnaden eller anläggningen har placerats rätt enligt beviljat bygglov. Efter kontrollen får beställaren ett protokoll med en kartskiss i där man kan se eventuell avvikelse.

En lägeskontroll kan utföras av antingen kommunens mätningsingenjörer eller annan part som byggherren föreslår. Den som byggherren anlitar ska ha verifierad mätningsteknisk kunskap och godkännas av samhällsbyggnadsnämnden. Vägledande dokument huruvida en person/aktör är behörig för att utföra en lägeskontroll hittar du på lantmäteriets webbplats.

Byggherren är tillsammans med sin kontrollansvarige ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på rätt plats. För att byggherren ska kunna få ut ett slutbesked måste intyg om utförd lägeskontroll eller kontrollbevis i enlighet med vad som beslutades i startbeskedet kunna visas upp.

Vill du beställa en lägeskontroll använd e-tjänsten.

Utstakning

En utstakning genomför man innan ett nytt hus eller anläggning byggs för att markera dess läge på marken. Markeringen sker genom till exempel träkäpp eller sprayfärg som placeras enligt det beviljade bygglovet. Utstakning görs normalt innan markarbete påbörjas.

Om du ska spränga och schakta kan du först göra en grovutstakning (mätnoggrannhet under 5 cm) för att markera den blivande byggnadens hörn.

Finutstakning (mätnoggrannhet under 1 cm) görs efter schaktningen, men innan gjutning av grunden. Med hjälp av denna kan byggnadens fasad markeras med så kallade bakpunkter. Hushörnen kan vid behov återskapas.

När du beställer finutstakning vill vi att du sätter upp profiler innan vi kommer och gör mätningen. Om profiler saknas tillkommer en avgift.

En utstakning kan utföras av antingen kommunens mätningsingenjörer eller annan part som byggherren föreslår. Den som byggherren anlitar ska ha verifierad mätningsteknisk kunskap och godkännas av samhällsbyggnadsnämnden. Vägledande dokument huruvida en person/aktör är behörig för att utföra en utstakning hittar du på lantmäteriets webbplats.

Vill du beställa en utstakning använd e-tjänsten.

Gränsutvisning

Om du är osäker på läget för din tomtgräns/fastighetsgräns kan vi i vissa fall hjälpa dig att staka ut gränsens rätta läge. I andra fall krävs en fastighetsbestämning som görs genom en lantmäteriförrättning. Du kan även själv skaffa dig en uppfattning av hur dina fastighetsgränser ser ut genom att använda kommunens webbkarta.

Vid en gränsutvisning markeras fastighetsgränsen med till exempel träkäpp eller sprayfärg. Den kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller skadade gränsmarkeringar.

  • Några nya gränsmarkeringar (rör) görs inte
  • En förutsättning är att gränserna är fastställda
  • En gränsutvisning får inte rättskraft, det vill säga den är inte juridiskt bindande

Vill du beställa en gränsutvisning använd e-tjänsten.

Stomnätspunkter

Stomnätspunkter är noggrant inmätta punkter i plan och i höjd som används som utgångspunkter vid mätning och utsättning av till exempel hus- eller fastighetsgränser. Den vanligaste typen av markering är järnrör eller ståldubbar i sten eller berg.

OBS! Stomnätspunkter underhållas inte längre och därför garanterar kommunen inte deras tillgänglighet och i vissa fall dess kvalitet. Meddela gärna oss om du har upptäckt några avvikelser.

I första hand hänvisar vi till kommunens webbkarta där man själv kan hämta de berörda koordinaterna utan någon kostnad.

Övrig mätning

Övrig mätning kan vara allt från detaljerad projekteringsmätning av större områden till inmätning eller utsättning av enskilda punkter eller objekt.

Vi utför all slags mätning och avvägning med önskad mätkvalité. Du kan beställa inmätning av exempelvis byggnader, vägar med mera.

Exempel på mätuppdrag:

  • Utsättning/markering av arbetsfix. Koordinatsatt punkt med uppgifter om plan (x, y) och/eller höjd (z).

  • Inmätning av markhöjder för volymberäkning.

Kontakt

Har du frågor om mättjänster, kontakta enheten för geografisk infromation.

Mätgruppen: 08 530 620 00

Taxa för plan, bygglov och geografisk information

Här hittar du Taxa för Plan, Bygglov och Geografisk information samt taxetabellen för 2024

Dokumenten heter Taxa PBL 2024 respektive Taxetabell PBL 2024.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: