Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Evenemangsbidrag

Planerar din förening ett evenemang men saknar pengar? Då kan din förening eller studieförbund söka evenemangsbidrag.

Som förening och studieförbund i Botkyrka kan ni söka stöd för att arrangera ett evenemang som är öppet för allmänheten. Det kan till exempel vara en festival, en föreställning, en föreläsning eller en kulturdag. Syftet med stödet är bland annat att skapa ett större utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i Botkyrka.

Kan vi söka evenemangsbidrag?

Din förening eller ditt studieförbund kan söka Evenemangsbidrag om ni är bidragsberättigade i Botkyrka kommun.

Vad kan vi söka evenemangsbidrag för?

Ni kan söka evenemangsbidrag för tillfälliga eller återkommande evenemang i Botkyrka. Med evenemang menar vi något som kräver omfattande planering och marknadsföring, som når fler än föreningens egna medlemmar och genomförs på en offentlig plats eller allmänna lokaler och mötesplatser i Botkyrka.

Ni kan inte söka för:

 • Ordinarie verksamhet, cuper, turneringar eller annan tävlingsverksamhet
 • Evenemang som redan är genomförda
 • Kommersiella eller vinstdrivande evenemang
 • Evenemang som strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Så bedöms din ansökan

Vi prioriterar evenemang som:

 • försöker nå fler än föreningens egna medlemmar
 • görs i samarbete med andra föreningar i kommunen
 • skapar möten mellan Botkyrkabor
 • bidrar till delaktighet genom att publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i planeringen och genomförandet av evenemanget.

Det här kan du söka bidrag för

Ni kan söka upp till 100 000 kr för följande kostnader:

 • Arvoden till externa föreläsare, artister, m.m.
 • Hyra av lokal och utrustning
 • Marknadsföring
 • Förbrukningsmaterial
 • Mat och fika

Ni kan inte söka för följande kostnader:

 • Inköp av teknisk utrustning som har längre livslängd än evenemanget
 • Arvoden till personer som ingår i den sökande föreningen

Så söker du

Sök evenemangsbidrag genom en digital ansökan i Interbook Go.

Tänk på att:

 • Evenemangsbidrag kan sökas närsomhelst under året men ansökan ska skickas in minst två månader innan evenemanget ska genomföras.
 • Ansökan för evenemang som ska genomföras under sommaren ska komma in senast 1 juni.
 • Vi vill möjliggöra att många olika föreningar söker och beviljas Evenemangsbidrag, vilket innebär att en förening som beviljats stöd flera gånger under ett och samma år kan prioriteras bort till förmån av andra sökande.

Beslut om stöd fattas av kultur- och fritidsförvaltningen (på delegation av kultur- och fritidsnämnden). Beslutet meddelas i Interbook Go senast fyra veckor efter en fullständig ansökan har inkommit.

Om din förening eller ditt studieförbund beviljas evenemangsbidrag gäller följande villkor:

Evenemangets genomförande

 • Beviljade evenemang ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom 12 månader efter utbetalning.
 • Beviljade evenemang ska genomföras i enlighet med ansökan. Vid större förändringar från ansökan ska kultur- och fritidsförvaltningen meddelas och godkänna dessa.
 • Beviljat evenemang ska vara alkohol- och drogfritt.

Redovisning och återkrav

 • Beviljade evenemang ska redovisas senast 1 månad efter det har genomförts.
 • I redovisningen ingår även att lämna in foto- och eventuellt videomaterial från evenemanget som lever upp till dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Om en redovisning inte lämnas in kan det vara ett hinder för att beviljas nytt stöd i framtiden.
 • Beviljade mottagare som inte genomför sitt evenemang, väsentligen avviker från sin ansökan eller låter bli att redovisa kan bli återbetalningsskyldig av hela eller delar av bidraget.

Informera om att Botkyrka bidragit med stöd

 • I all marknadsföringsmaterial såsom affischer, programblad och i sociala medier ska det tydligt stå: ”Med stöd av Botkyrka kommuns Evenemangsbidrag”. Även kommunens kommunens platslogotyp ska användas.

Redovisa evenemangsbidrag

Ni redovisar beviljat stöd senast 1 månad efter genomfört evenemang. I redovisningen ingår även att lämna in foto- och eventuellt videomaterial från evenemanget som lever upp till Dataskyddsförordningen (GDPR), det vill säga att personer som syns i bild har gett sitt samtycke.

Boka digitalt möte för rådgivning

Har du en idé du vill bolla? Boka ett möte med handläggare för att få några konkreta tips inför din ansökan!

Boka möte

Kontakt

Shilan Hast, samordnare
E-post: stod@botkyrka.se
Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: