Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Planprocessen

Ett planarbete inleds när det behövs en ny detaljplan för att kunna genomföra ett byggprojekt. Det handlar vanligtvis antingen om att kommunen behöver bygga skolor, bostäder eller gator, eller att en markägare eller exploatörer kontaktar kommunen angående ett byggprojekt.

Förslag till detaljplan

Kommunen arbetar fram ett förslag till detaljplan. Under arbetet genomförs ofta ett antal utredningar för att se till att det går att bygga på ett säkert och lämpligt sätt med hänsyn till exempelvis omgivande bebyggelse, naturförutsättningar och trafiksituation. I vissa fall genomförs en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som visar vilka sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser förslaget kan få.

Samråd

När detaljplanen tas fram vägs allmänna intressen mot enskilda. Därför är medborgarinflytandet med möjligheter till insyn och påverkan en viktig del i planprocessen. Under samrådet skickar kommunen ut planförslaget till myndigheter, sakägare och andra berörda för att inhämta synpunkter. Ibland hålls det samrådsmöte, då intresserad allmänhet får möjlighet att träffa planförfattare, ställa frågor och framföra synpunkter. Planförslaget kan ändras efter samrådet, bland annat till följd av de yttranden som kommit in.

Granskning

Vid granskningen finns en andra chans att lämna synpunkter på planförslaget. Senast efter granskningen ska kommunen ställa samman och besvara de yttranden som kommit in under samråd och granskning i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen görs endast mindre förändringar av planförslaget.

Antagande

Detaljplanen går sedan vidare till antagande hos samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Beslutet anslås på kommunens anslagstavla, och meddelande skickas till berörda.

Överklagande

Sakägare som inte fått sina skriftliga synpunkter tillgodosedda under planarbetet har rätt att överklaga antagandebeslutet till mark- och miljödomstolen. Sakägare är du som till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet, eller är granne till området. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel. Även mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas, till mark- och miljööverdomstolen. Där krävs det ett prövningstillstånd.

Laga kraft

Om ingen överklagat antagandebeslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter antagandedatumet. Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet är fastställd och inte kan överklagas.

Fastighetsbildning och bygglov

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas och då går det att söka bygglov.

Senast uppdaterad:

Pågående detaljplaner

Här kan du se var kommunen arbetar med att ta fram nya detaljplaner eller ändrar i befintliga planer.

Botkyrka växer

Alla detaljplaner

Här kan du se samtliga detaljplaner i Botkyrka.

Alla detaljplaner

Översiktsplanering

Här kan du läsa hur kommunen arbetar med planering på längre sikt.

Översiktsplanen

Senast uppdaterad: