Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Översiktsplanen

Vår översiktsplan visar hur vi vill att Botkyrka ska utvecklas fram till år 2040.

Ny översiktsplan

Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats. Läs mer här.


Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda marken och vattnet, var vi kan bygga och var vi behöver värna om det som redan finns. Den tar sikte på framtiden – hur vi vill att kommunen ska utvecklas fram till år 2040. 

Botkyrkas översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2014. Efter en översyn blev planen aktualitetsförklarad av kommunfullmäktige 26 april 2018. Då beslutades om ändringar som fördes in i ett särskilt dokument.

Översiktsplanen ger utrymme för 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetstillfällen. Vår övergripande strategi är att bygga bostäder och arbetsplatser i redan bebyggda områden, i första hand i bra kollektivtrafiklägen. Vi vill göra storstadsnära natur mer tillgänglig och skapa fysiska strukturer som ger en mer sammanhållen kommun, regiondel och storstad.

Karta över del av Botkyrka med olika delar till.

Översiktsplanearbetet bygger på en omfattande dialog med medborgarna.

Markanvändning

Botkyrkas översiktsplan innehåller fem övergripande strategier. De ger uttryck för Botkyrkas ambitioner och ger instruktioner för den planering som kommer efter, till exempel planprogram och detaljplaner.

De fem strategierna är

 • leva klimatsmart
 • plats att växa
 • hemma i storstaden
 • nära till storstadsnatur
 • utrymme för kreativitet.

Områden vi vill utveckla

Kommunen vill se förtätning inom stadsbygden generellt. För landsbygden ser vi inte några större förändringar. I översiktsplanen pekar vi ut 27 områden som särskilda förändringsområden. Här är en lista över områdena. De finns utmärkta i webbkartan i kartan i översiktsplanen.

 1. Bostäder, service och marina vid Slagsta strand
 2. Bostäder vid Hallunda gård
 3. Passager över och verksamheter i anslutning till E4/E20
 4. Förnyelse i Fittja
 5. Bostäder vid Hallundavägen och entré ut mot naturen
 6. Bostäder och centrumutveckling i Hallunda
 7. Stråk och bebyggelse som knyter ihop centrumen i Hallunda, Alby och Eriksberg
 8. Förnyelse och förtätning i Alby
 9. Nya etableringar i Eriksberg–Södra porten
 10. Utveckla Hågelby till ett större besöksmål
 11. Plats för mer verksamheter vid Tunarondellen
 12. Bostäder i Lilltumba
 13. Sandstugan – nytt bostadsområde i Uttran
 14. Bostäder och centrumutveckling i centrala Tumba
 15. Förnyelse och förtätning i Storvreten
 16. Företag, bostäder och affärer längs Dalvägen
 17. Bostäder och verksamheter i Kassmyra
 18. Bostäder och service i Vårsta centrum
 19. Naturnära bostäder i östra Vårsta
 20. Bostäder och verksamheter vid Alfred Nobels allé
 21. Bostäder och centrumutveckling i Tullinge
 22. Sjönära bostäder i Hamringes gamla industrimiljö
 23. Entré ut mot naturen i Brantbrink
 24. Rikstens friluftsstad växer vidare
 25. Ny bebyggelse i Grödinge ska samlas i små grupper och inom stråk
 26. Förnyelse och förtätning i Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta och Tegelvreten
 27. Grönområden och aktiviteter nära stadsbygden

Botkyrka växer

Här hittar du alla pågående detaljplaner, utvecklingsprogram och byggprojekt uppdelade per område. Här finns allt det vi arbetar med just nu.

Alby

Fittja

Hallunda-Norsborg

Tullinge

Tumba

Vårsta-Grödinge

Ta del av översiktsplanen

Översiktsplanen finns att läsa som pdf. Du kan också hämta den i utställningsrummet på plan 2 i kommunhuset eller på något av kommunens medborgarkontor. Den går också att beställa via de kontaktuppgifter som finns på denna sida.

Översiktsplanen i webbkartan

Gå till webbkartans sökruta. I den meny som fälls ut välj "Gällande översiktsplan". Kryssa därefter i de kartskikt du vill se.

Webbkartan

Gällande plandokument

Dokumentet "Botkyrkas översiktsplan" antogs 2014. År 2018 beslutade kommunfullmäktige om vissa ändringar i planen. Ändringarna redovisas i dokumentet "Aktualitetsprövad översiktsplan".

Botkyrkas översiktsplan

Aktualitetsprövad översiktsplan

Översiktsplan i kortversion

Program för bostadförsörjning

Kontakt

Jessica Nilsson, utvecklingsledare

jessica.nilsson1@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: