Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Komplementbyggnad

Om du ska uppföra en eller flera byggnader för att använda som komplementbyggnad på maximalt 30 m2 på en tomt tillhörande en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan.

Innan du får börja bygga ska du fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tänk på att om byggnaden ska användas som permanent bostad gäller andra regler som beskrivs på sidan för komplementbostadshus.

Anmäl

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din anmälan för uppförande av komplementbostadshus tillhörande en- och tvåbostadshus. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarta i skala 1:400
  Måttsätt den nya byggnaden och markera byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Om byggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande. Mer information om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer. Mer information om fasadritning.

 • Planritning i skala 1:100
  Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens area kan räknas ut. Mer information om planritning.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdig golvnivå, takvinkel och marknivå vid entréer.

 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritning
  Mer information om teknisk beskrivning.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Tekniskt samråd

Innan du får börja bygga ska du ha ett tekniskt samråd och fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får börja använda byggnaden ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Mer information om tekniskt samråd.

Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: