Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kungörelse

Underrättelser om lovansökningar och lovbeslut i byggärenden enligt Plan- och bygglagen.

Underrättelse om ansökan

När en ansökan om lov eller förhandsbesked inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, ska samhällsbyggnadsnämnden underrätta dem som anses berörda. Om det rör sig om ett stort antal personer får nämnden göra detta via en kungörelse.

Kungörelsen läggs ut på kommunens hemsida, anslås på Botkyrkas anslagstavla (Kommunhuset – entréplan) Detta för att okända sakägare ska kunna lämna synpunkter. Kända sakägare erbjuds möjlighet att lämna synpunkter direkt via brev.

Underrättelse om beslut

När samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges berörd sökande, fastighetsägare och de som lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda. Information skickas även i brev till kända sakägare. Beslutet publiceras i webbversionen av post- och inrikes tidningar.

 

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: