Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tillstånd för tunga, långa och breda fordon

Botkyrka kommun har lokala restriktioner för dig som kör lastbilar och andra tunga och breda fordon. För att få dispensens att trafikera kommunens vägar med sådan trafik, måste särskilt tillstånd sökas.

Om du är osäker eller har frågor om tillståndsbehov, är du välkommen att kontakta oss via sbf@botkyrka.se.

Begränsning av trafikering med tung trafik

Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen, BK, avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron.

Kommunens vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser (BK-klasser). Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. I Botkyrka kommun finns det inga vägar med bärighetsklass 4.

En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har föreskrivits. Till allmän väg räknas numrerade länsvägar eller riksvägar (exempelvis länsväg 226). Kommunala vägar eller gator är oftast inte allmän väg utan har oftast bärighetsklass 2 (BK2).

Bärighetsklassning av vägar och gator i Botkyrka kommun framgår i en karta i Trafikverkets nationell databas NVDB. Du hittar Trafikverkets karta här.

Begränsning av trafikering med lång och bred trafik

Många kommunens vägar är inte dimensionerade för stora fordon, därför kan framkomlighetsproblem uppstå vid trafikering med sådana fordon. På vissa lokala vägar även fordon längre än 12m kan ha svårt att passera eller komma fram. Stäm av din planerade färdrutt med oss på schaktlov@botkyrka.se för att förebygga problemen.

Ansökningsblanketter

Ansökan om dispens för tunga, långa och breda fordon skall inkludera ifyllt färdvägintyg. Kopia på registreringsbevis behöver bifogas om fordon inte är registrerat i Sverige. Även andra bilagor kan behöva bifogas, se upplysningar till ansökningsblanketten och länken till bilagorna nedan.

Här hittar du ansökningsblankett för transportdispens för breda, långa och tunga transporter på väg.

Ansökan lämnas in till kommunen, om transporterna kommer att ske endast inom kommunen. Ansökan lämnas in till Trafikverket om transporterna kommer att ske över kommungränserna eller på statliga vägar.

Här hittar du färdvägsintyg.

Andra viktiga länkar

Information om ansökningsblanketten.

Formulär för bilagor till ansökningsblanketten.

Transportstyrelsen. .

Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt för olika bärighetsklasser finns att utläsa från bruttoviktstabellerna.

Kontakta oss gärna för manuell hänvisning på sbf@botkyrka.se om ovanstående länkar inte fungerar.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: