Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Visselblåsarfunktion – trygghet och förtroende

Inom Botkyrka kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Visselblåsarfunktionen skapar trygghet för medborgarna och förtroende för kommunorganisationen. Funktionen är en del i det förebyggande trygghetsarbetet. Tack vare visselblåsarfunktionen kan vi arbeta praktiskt förebyggande och minska risken för oegentligheter.

Förutsättningar för visselblås

För att du ska kunna lämna en anmälan om visselblås bör informationen gälla frågor som rör Botkyrka kommun. Det man rapporterar om ska uppfylla de kriterier som lagen uppställer:

Att det ska handla om rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av, eller missförhållanden som handlar om handlande eller underlåtenhet mot viss EU-rätt.

Vad menas med allmänintresse?

För att det ska finnas ett allmänintresse ska det gälla allvarliga förhållanden

  • angå en krets som kan betecknas som allmänheten
  • finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram
  • Det kan till exempel gälla vanliga och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående, det kan även gälla rapportering av avslutade och helt utagerade missförhållanden. Däremot omfattas normalt inte information som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande av lagen.

Oberoende utredning

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Visselblåsarsystemet är till för allvarliga missförhållanden, tex mutbrott, korruption, sexuella övergrepp, ekonomisk brottslighet eller annan situation där någon eller någons närstående får privat vinning på något sätt. Visselblåsfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot lag och andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram som har kopplingar till egna organisationen.

Alla anmälningar kommer att behandlas. För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden kommer att hanteras av en oberoende funktion anställd av kommunen och funktionen kommer att vidta nödvändiga åtgärder.

Anonymitetsskydd

Kommuninvånarna omfattas inte av anonymitetsskyddet i visselblåsarlagen, var därför noga med att inte ange personuppgifter om du önskar förbli anonym.

Så hanterar Botkyrka kommun din anmälan

Botkyrka kommun har upphandlat en extern leverantör som tar emot alla inkomna rapporter. Leverantören gör en initial bedömning och tar fram ett förslag för fortsatt hantering. Rapporterna sänds vidare till Botkyrka kommuns visselblåsarfunktion som beslutar om hur ärendet ska hanteras.

Visselblåsarfunktionen beslutar vidare när ärendet är tillräckligt utrett och kan avslutas. När ärendet har avslutas återkopplar visselblåsarfunktionen till dig som rapporterat om missförhållandet. Återkoppling till visselblåsaren skall ske inom tre månader.

Vid misstanke om brott kan rapport även skickas direkt till ansvarig myndighet samt Polisen.

Ärenden som inte är visselblåsning skickas vidare

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas vidare till berörd förvaltning eller bolag för kännedom.

När ska funktionen inte användas?

Rapportering av personligt missnöje som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om lönesättning eller arbetsmiljöfrågor. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

För dig som ingår i någon av nedanstående kategorier hänvisas du till kommunens intranät, Botwebb

  • Anställda
  • Volontärer och praktikanter
  • Personer som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • Egenföretagare, till exempel konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer

Kontakta visselblåsarfunktionen

Vill du anmäla ett missförhållande gör du det via vår e-tjänst. Har du andra frågor kan du kontakta visselblåsarfunktionen i Botkyrka kommun.

Telefon

08-530 610 00 (Botkyrka kommuns medborgarcenter)

E-post

visselblas@botkyrka.se

Postadress

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba

Den 17 december 2021 trädde visselblåsarlagen i kraft i Sverige.

Lagen utgår från EU:s nya visselblåsar-direktiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning. Visselblåsarsystemet är till för allvarliga missförhållanden, tex mutbrott, korruption, sexuella övergrepp, ekonomisk brottslighet eller annan situation där någon eller någons närstående får privat vinning på något sätt.

Senast uppdaterad:

Lantero visselblåsarkanal

En QR-kod.

Senast uppdaterad: