Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Båtplats i Utterkalven

Du som bor i Botkyrka kommun kan göra en intresseanmälan för att hyra båtplats i Utterkalven.

utterkalven, blått vatten, blå himmel, björkar, solsken

Utterkalven är den del av sjön Uttran som ligger längst öster ut. Sjön sträcker sig från Tumba i öster hela vägen till Södertälje i väster. Uttran är populär för fritidsaktiviteter både på sommaren och vintern. Det flinns flera badplatser och på somrarna är det många som åker båt på sjön.

Användning av båtplatsen

Båtplatsen får endast användas:

 • För egen båt som ska ha en gällande försäkring som omfattar båtansvarsförsäkring.
 • På i avtalet angiven tid.
 • För roddbåtar, mindre motorbåtar och mindre segelbåtar med en högsta tillåtna bredd om 1,65 meter.

Båtplatsen får inte:

 • Upplåtas eller överlåtas till annan.
 • Användas för kommersiell verksamhet.

Säsongsavgift

 • Säsongsavgift för 2020 är 2000 (tvåtusen) kronor, inklusive moms. Säsongsavgiften ska from 2021-01-01 och därefter varje år uppräknas med konsumentprisindex (KPI). Uppräkningen ska göras med utgångspunkt från KPI oktober 2019 jämfört med KPI närmast föregående oktober månad.
 • Säsongsavgiften kan aldrig bli lägre än 2000 (tvåtusen) kronor, inklusive moms.
 • Hela säsongsavgiften ska vara betald senast på fakturans förfallodag.
 • Betalning sker årsvis och avser arrendeupplåtelse av angiven båtplats för angiven båt under tidsperioden 1 april till 15 november.

Uppsägningstid/förlängning

 • För avtalets upphörande ska skriftlig uppsägning ske.
 • Avtalet förlängs automatiskt med ett (1) år i taget om inte uppsägning sker senast 3 månader före avtalstidens utgång.
 • Avtalet är inte förenat med något besittningsskydd, dvs bestämmelserna i 11 Kap 5-6a §§ Jordabalken gäller inte för detta avtal.
 • Båtplatsen ska vid avtalets upphörande vara väl avstädad och båten flyttad från plats. Avstädning och bortforsling ska ske inom avtalstiden.
 • Vid avtalets upphörande ska gemensam syn hållas.

Övriga villkor

 • Du får inte lägga upp och förvara på bryggan eller i vatten, båtar, jollar, kanoter, bensindunkar och annat material.
 • Vid användning av båtplats iaktta sådan ordning och sådant skick att andra båtägare och kringboende inte störs.
 • Förtöj båten väl och på sådant sätt att den inte inkräktar på utrymmet vid närliggande platser. Observera att förtöjningsutrustning ej ingår i avtalet.
 • Meddela Botkyrka kommun snarast möjligt vid ändring av adress, telefon, e-postadress eller om du inte längre önskar hyra platsen.
 • Bortforsla båten, eget förtöjningsgods och annan egen utrustning från båtplatsen senast den 15 november varje år eller, om avtalsförhållandet upphör vid annan tidpunkt ska bortforsling ske inom avtalstiden. Sker inte det har kommunen rätt att forsla bort egendomen på din bekostnad.
 • I det fall Botkyrka kommun behöver bedriva såväl normala som akuta underhållsåtgärder på brygganläggningen som då inte är brukbar, ska båtplatsen utrymmas på tid som bestäms av kommunen. Kommunen erbjuder endast annan plats om ledig plats finns inom samma brygga.

Mer information

 • Botkyrka kommun fritar sig från allt ansvar för skador till följd av båtplatsens användning.
 • Botkyrka kommun får säga upp avtalet med omedelbar verkan om ovanstående villkor inte efterlevs. Sker detta återbetalas ingen del av säsongsavgiften.
 • Du ska vara mantalsskriven i Botkyrka kommun för att få båtplats.
 • Området i anslutning till bryggan ska vara tillgängligt för allmänheten och det är inte tillåtet att förvara båtar på land. Sommartid förtöjs båtar vid bryggplats och vintertid ska båtar förvaras på annan plats som båtägaren själv ordnar.
 • För båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i sötvatten/insjöar får det bara användas båtbottenfärger som är biocidfria.
 • Övergiven kvarlämnad båt kommer kommunen forsla bort och skrota på din bekostnad.

Intresseanmälan

Kontakt

E-post: sbf@botkyrka.se 

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: