Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Naturreservat

I Botkyrka finns ett antal fantastiska naturområden och naturreservat, som alla är unika på sitt sätt.

I naturkartan hittar du bland annat vandingsleder, kartor och vilka ordningsregler som gäller för respektive naturreservat. Vill du har mer information kan du också besöka länsstyrelsens webbplats.

Tillstånd och dispens inom naturreservat

Ekholmens naturreservat

Ekholmen är verkligen värd ett besök. Mäktiga gamla ekar minner om det tidigare öppnare landskapet.

Mer om Ekholmens naturreservat

Ensta Ö

Reservatet består av själva ön samt en remsa av strandskog på fastlandet På ön finns fina inbjudande klippor där det är lätt att gå iland och ta ett dopp eller avnjuta sin matsäck.

Mer om Ensta Ö

Vinterskogens naturreservat

Välkommen till Vinterskogens naturreservat! Med sina tre sjöar vackert inbäddade av storskogen. För visst kan den kallas storskog, trots sitt tätortsnära läge.

I Vinterskogens naturreservat finns en grillstuga för allmänheten. Tyvärr har grillstugan drabbats av flera vedstölder. Därför lägger vi inte längre ut ved där utan den som vill använda grillen får ta med egen ved eller kol.

Mer om vinterskogen

Lida naturreservat

Lida är ett stort och omväxlande naturreservat. Här finns plats för både sportaktiviteter och rofylld avkoppling. Norr om sjön Getaren finner du Lida friluftsgård med motionsspår, café, vandringsleder med mera.

Mer om Lidas naturreservat

Åvinge naturreservat

Ta med dig kaffetermosen, sittlappen och öppna dina sinnen för allt det naturreservatet har att erbjuda. Vandringen uppför branten kan kännas jobbig men utsikten över dalgången som väntar på krönet är mödan värd.

Mer om Åvinge naturreservat

Hörningsnäs

Artrik löväng och ädellövskog med höga naturvärden finner du i Hörningsnäs naturreservat. Ängen slås årligen med lie av den lokala naturskyddsföreningen i samarbete med Botkyrka kommun. Alla är välkomna att hjälpa till med fagning och slåtter. Mer information hos naturskyddsföreningen i Botkyrka.

Mer om Hörningsnäs

Stora träsket

Stora Träskets naturreservat är ett trolskt naturområde bestående av skogssjön Stora Träsket omgiven av gungflyn och en naturskogsartad barrskog med stor artrikedom. Här trivs många insekter vilket gynnar fågellivet. Hackhål efter vår största hackspett, spillkråkan, finner du på flera ställen. Svampfloran är riklig både vad gäller lavar, ätliga svampar och trädväxande tickor.

Mer om Stora träsket

Svartkällskogen

Här finner du orörd skog varav en stor del är sumpskog. Här trivs järpen (vår minsta skogshönsfågel) och flera andra arter knutna till orörda sumpskogar. Mot sjökanten vid Lilla skogssjön finner du myrmark med gamla tallar. Reservatsbesökaren kan via två broar över ån röra sig i hela reservatet till fots.

Mer om Svartkällskogen

Bornsjön

I länets största reservat finns en omväxlande natur, från stora åkrar och beteshagar till djupa skogar och sjöar.

Mer om Bornsjön

Brinkbäckens naturreservat

Östra Sveriges mest åskådliga exempel på hur en ravin bildas utgör Brinkbäckens naturreservat. Den V-formade ravinen gör det lätt för en betraktare att föreställa sig hur bäcken långsamt ätit sig ner i marken. Tydligast kan du se fenomenet vid Tegelvreten.

Här är det dock i det närmaste omöjligt att ta sig ner i ravinen. Längre österut är den inte lika brant och här ligger också Botkyrkas största naturliga vattenfall och från bron vid fallet ges en bra översikt över ravinen.

Pålamalms naturreservat

Sveriges största dödisgrop som inte är en sjö ligger vid Pålamalm. Gropen är 31 meter djup och 50 meter vid och har bildats genom att ett enormt isberg legat här och smält bort medan landet sakta stigit runt omkring. Denna dödisgrop är Botkyrkas äldsta naturreservat. Nu växer här barrträd, främst tall.

Snäckvikens dalgång

Snäckvikens dalgång sträcker sig från Grödinge kyrka via Kyrksjön och Snäckstavik vidare söderut mot Östersjön. Här pågår ett omfattande restaureringsarbete för att återskapa attraktiva vattenmiljöer. Syftet med arbetet är att återskapa det tidigare öppna landskapet med fisk- och fågelrika våtmarker samt att minska områdets belastning av näringsämnen till Östersjön.

Dalgången ska bli mer tillgänglig för skolklasser och allmänheten. Arbetet utförs i ett samarbete mellan kommunens miljöenhet, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och områdets mark- och djurägare.

Östra Bröta naturreservat

Den norra delen utgörs av en gammal barrskog på god väg mot att bli en urskogsliknande naturskog. Träden är mycket gamla och döda liggande trädstammar är vanligt. Speciellt tallarna är mycket grova och en tall med en omkrets på 2 m finns här. Intill växer ett stort bestånd av orkidén knärot och över hela området kan man se linneans blommor pryda marken.

Den södra delen av reservatet är en ravinskog och ligger längre söderut, i närheten av Ljunghem. De stora tallarna och granarna tillsammans med en intressant mossflora gör att man får ett bra intryck av gamla dagars skogar.

Miljöbarometern

I miljöbarometern kan du läsa mer om skyddad natur och biologisk mångfald i Botkyrka.

Miljöbarometern

 

Mälarskogens naturreservat

Mälarskogens naturreservat är ett mycket naturskönt och kuperat område som ligger i norra Botkyrka kommun mellan Mälarstranden och bostadsområdena Norsborg, Hallunda och Slagsta. Det sträcker sig från Norsborgsparken i väster till Slagsta marina och Slagsta strand i öster. Slagstabadet ingår inte i naturreservatet, men landområdet öster om badplatsen med Korpberget, samt vattenområdet utanför badplatsen och nedanför Korpberget.

Mellan Slagsta Marina i öster och Norsborgsparken i väster kan man göra en fin promenad längs Mälarpromenaden som följer Mälarens strand. Sträckan är totalt ca 4 km lång. Men flera stigar och gångvägar ansluter och gör det möjligt att göra promenaden kortare.

Naturreservatet kan nås till fots från tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg, som ligger ca 1,5 km söder om reservatet, eller med SL-bussar därifrån som går till den norra delen av dessa bostadsområden.

Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara ett naturskogsområde och ett vattenområde med dess växt-, svamp- och djurliv, i det gröna och blå sambandet längs med Mälarstranden. Reservatets höga rekreationsvärden ska tillvaratas, de är viktiga för att tillgodose det tätortsnära friluftslivet i norra Botkyrka. Samtidigt ska de höga värdena hos naturmiljön och kulturmiljölandskapet bibehållas och utvecklas.

Läs mer om Mälarskogens naturreservat här.

Naturreservat i Botkyrka (karta)

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: