Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bidrag för att anpassa bostaden

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad.

Krav för bostadsanpassningsbidrag

Du kan få bidrag om du har en bestående funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn eller en kognitiv funktionsnedsättning. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd som du söker bidrag för. Behovet måste styrkas med ett intyg från medicinskt sakkunnig.

Du kan till exempel få bidrag för att

 • ta bort trösklar
 • sätta upp stödhandtag
 • ordna en ramp vid entrén

Ett krav är att det ska finnas ett direkt samband mellan anpassningen och din funktionsnedsättning och att åtgärderna ska vara nödvändiga.

Bostadsanpassningsbidrag kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, renovering eller till att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag kan du använda vår e-tjänst. För att använda tjänsten behöver du ha BankID för att legitimera dig.
Du ska bifoga ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden.

Du ska också bifoga ett skriftligt medgivande från fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Du kan välja att ladda upp bilagor eller skicka dem med vanlig post.

Ansök via blankett

Ansökan skickas till kommunen tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden.

Du ska också skicka in ett skriftligt medgivande från fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

För att kommunen ska kunna bedöma vad som kan anses vara en skälig kostnad för sökta åtgärder kan även kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning bifogas ansökan.

Handlingarna skickar du till:

Botkyrka kommun
Bostadsanpassning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 Tumba

Du kan också beställa blanketter via medborgarcenter via telefon.

Fastighetsägarens medgivande

En förutsättning för att kommunen ska kunna bevilja bostadsanpassningsbidrag är att samtliga fastighetsägare och eventuella nyttjanderättshavare har gett sitt medgivande till att åtgärderna får utföras.

Det är därför viktigt att du kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse för att få ett medgivande. Bor du i ett en- eller tvåbostadshus ska samtliga ägare av huset lämna sitt medgivande.

Medgivandet ska vara skriftligt och omfatta att sökta åtgärder får utföras och att du inte är skyldig att återställa åtgärderna.

Byta bostad eller bygga nytt

Om du har en funktionsnedsättning förväntas du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån funktionsnedsättningen.

Utredning och beslut

När ansökan är komplett gör handläggaren en utredning och fattar ett skriftligt beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna.

Beställning av arbetet

När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag ansvarar du för att beställa arbetet som ska utföras. Du väljer och anlitar en entreprenör.

Konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller mellan dig och entreprenören du anlitar. Väljer du att utföra anpassningen själv kan du få bidrag för material, inte arbetstid.

Reparationer och underhåll

Du äger de anpassningar som du fått bidrag till, vilket innebär att du själv står för eventuella reparationer och underhåll. Du kan däremot ansöka om bidrag för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Ansökningsblankett samt fakturakopia skickar du till bostadsanpassningen, och en handläggare utreder om reparationen är bidragsberättigad. Vid reparation av dörröppningsautomatik, vänd dig för felanmälan till medborgarcenter på telefonnummer 08-530 610 00.

Vid reklamation ska du kontakta entreprenören som utfört arbetet.

Dörröppningsautomatik – felsökning

Om dörren inte öppnas då du trycker på handsändaren:

Kontrollera alltid först att batteriet i handsändaren fungerar. Du bör byta batterier varje år. Kontrollera att batterierna sitter åt rätt håll. Om du har en uppladdningsbar handsändare – prova att ladda en gång till.

 • Om det finns annan dörröppningsautomatik i huset, prova om din handsändare fungerar på den.
 • Kontrollera att strömbrytaren bredvid eller på dörröppningsautomatiken inte är avslagen utan står i läge ”TILL” alternativt ”1”.
 • Kontrollera att det inte ligger is, snö, grus eller annat skräp i dörröppningen. Rensa bort detta.
 • Kontrollera att det inte sitter lappar på glaset på dörren i porten. Dessa kan vara i vägen för signalen till dörrautomatiken.

Kontakta din fastighetsägare/hyresvärd för åtgärd om:

 • låskolven och gångjärnen är osmorda.
 • åverkan är gjord på dörr eller lås.
 • dörren är skev eller hänger och släpar i tröskeln så att dörren inte kan stänga.
 • entréporten är ny eller om fastighetsägaren vänt på porten. Fastighetsägaren måste då återställa dörröppningsautomatiken.

Om dörröppningsautomatiken fortfarande inte fungerar efter denna felsökning kontakta Botkyrka kommun, Medborgarcenter telefon: 08- 530 610 00.

Det kan ta upp till fem arbetsdagar efter felanmälan innan felet är åtgärdat.

Avslag och överklagan

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motiveringar till avslaget. Du kan överklaga kommunens beslut. Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggaren kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning. Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

 

Frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta medborgarcenter via telefon eller e-post.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: