Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkas ledarplattform

Ledarplattformen utgår från vår gemensamma värdegrund och består av sex förmågor. Den är framtagen för att beskriva det ledarskap som vi vill att våra chefer ska utöva.

Det är ett ledarskap som gör att medarbetare trivs, utvecklas, är engagerade och motiverade till värde för Botkyrkaborna.

Våra chefer utövar ett ledarskap som är värdegrundsbaserat, förändringsinriktat, utmanande och uppskattande. Våra chefer är mål- och resultatorienterade och har samarbetsförmåga. Ledarplattformen ligger till grund vid rekrytering, utveckling och uppföljning av våra chefer.

Värdegrundsbaserad

Du som chef är en förebild för vår gemensamma värdegrund och den beslutade styrningen. Du visar gott omdöme, är tydlig, ärlig och konsekvent i ord och handling.

Förändringsinriktad

Du som chef förstår och agerar utifrån förändringar i den omvärld och det sammanhang du verkar i. Du ser möjligheter, leder och inspirerar till förändring och utveckling utifrån mål och verksamhetsbehov.

Utmanande

Du som chef utmanar dig själv och andra att ifrågasätta normer, invanda arbetssätt och stimulerar till nya sätt att tänka och göra utifrån medborgarens behov.

Uppskattande

Du som chef har ett nyfiket och uppskattande förhållningssätt. Du har kunskap om dina medarbetares kompetenser, drivkrafter och färdigheter och ger alla möjlighet att utvecklas.

Mål- och resultatorienterad

Du som chef tar ansvar för och kommunicerar verksamhetens inriktning utifrån övergripande vision, målbild och ekonomiska förutsättningar på ett sätt som inspirerar dina medarbetare att ta ansvar, vilja bidra och nå resultat. Du prioriterar, fattar nödvändiga beslut och följer upp.

Samarbetsförmåga

Du som chef samspelar och har ett förtroende- och tillitsskapande klimat i alla relationer och bidrar till ett gott samarbete i kommunen. Du tar tillvara styrkan i medarbetares olikheter, erfarenheter och använder allas kompetens.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: