Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Datum

Kungörelse - Kommunfullmäktige 25 april

Kommunfullmäktige

25 april 2024

Granskningsutlåtands Södra Kärsby

Samhällsbyggnadsnämden

18 april 2024

Anslag - Södertörns överförmyndarnämnd 2024-04-17

Södertörns överförmyndarnämnd

17 april 2024

Anslag - Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2024-04-16, § 24

Kultur- och fritidsnämnden

16 april 2024

Anslag - Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2024-04-16, § 25-30

Kultur- och fritidsnämnden

16 april 2024

Granskningsutlåtande Sörgården

Samhällsbyggnadsnämden

15 april 2024

Granskningsutlåtande för Grindstugan

Samhällsbyggnadsnämden

15 april 2024

[2024-04-09]

Samhällsbyggnadsnämden

08 april 2024

Anslag - Ungdoms- och vuxenutskottet 2024-04-08 Protokoll

Socialnämnden

08 april 2024

Protokoll - Valnämnden 8 april

Valnämnden

08 april 2024

Anslag - Samordningsförbundet 2024-03-22 Protokoll

Socialnämnden

22 mars 2024

Anslag - Vård- och omsorgsnämnden 2024-03-18

Vård- och omsorgsnämnden

18 mars 2024

Protokoll utbildningsnämnden 2024-02-06

Utbildningsnämnden

06 februari 2024