Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Handläggningstid

Handläggningstid är den tid det tar för handläggaren att fatta ett beslut i ärendet efter det att ärendet bedömts vara komplett. Ansökan bedöms vara komplett först då samtliga handlingar har inkommit till handläggaren för att denne ska kunna fatta ett beslut.

Handläggning av ett ärende kan ta olika lång tid. Ett ärende kan ta längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmannamässigt utförda, om den föreslagna åtgärden eller byggnaden inte följer bestämmelserna i detaljplanen och måste grannehöras och/eller om beslutet behöver fattas av samhällsbyggnadsnämnden som sammanträder cirka en gång per månad. Det kan också ta längre tid om ärendet behöver skickas ut på remiss. 

Enligt plan- och bygglagen ska handläggningstiden av en ansökan vara max 10 veckor från att ärendet är komplett. Tiden kan dock förlängas max en gång med högst 10 veckor. 

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: