Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Area

Inom stadsbyggnad och när man söker bygglov används tre olika begrepp för area: byggnadsarea (BYA), bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA). När man talar om inre areor (exempelvis vid husförsäljningar och vid hyresavtal) används ofta begreppen boarea, biarea etcetera.

Byggnadsarea (BYA)

Definitionen av byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.

Vid beräkning av byggnadsarea ska inte följande räknas in:

  • Normalt takutsprång på max 50 cm 
  • Yttertrappa vid entré
  • Mindre skärmtak i anslutning till entré
  • Balkonger/uteplatser över 5 m från marknivån
  • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt (mindre än 50 cm) når över marknivån t.ex.  ljusschakt eller källaryttertrappa      

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea är de mätvärda utrymmena av våningsplanen. Bruttoarea begränsas av ytterväggens utsida och ingen hänsyn tas till smärre profileringar och lister.

I bruttoarea räknas indragen mellanvåning (entresolvåning) eller liknande med bjälklagets framkant som begränsning.

I utrymmen där hela våningen är mätvärd yta beräknas hela ytan som bruttoarea. Utrymmen som inte klassas som mätvärda tas inte med i beräkningen av bruttoarea.

I bruttoarea räknas inte:

  • Öppning i bjälklag vid indragen mellanvåning och dylikt
  • Öppenarea, enligt definitionen av öppenarea

Öppenarea (OPA)

Area av helt eller delvis öppna delar i anslutning till en byggnad, anordnade för vistelse eller förvaring. Enligt definitionen av byggnadsarea så ingår även öppenarea i byggnadsarea.

Ansök om bygglov

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: