Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslut till VA som företag eller annan verksamhet

Här får du som företagskund information om avfallskvarn, fett- och oljeavskiljare och sprinkler.

Avfallskvarn

Botkyrka kommun godkänner endast avfallskvarnar för storkök och verksamheter som samlar upp avfallet i egna tankar.

Avfall och avlopp - redovisningsblankett

Skriv ut blanketten och posta till:

Botkyrka kommun
VA-enheten
147 85 Tumba

Fettavskiljare

För att förhindra större utsläpp av fett i ledningsnätet ska verksamheter som till exempel pizzeria, restaurang, café, bageri eller liknande, ha en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installerad.

Det finns en svensk standard för utformning av fettavskiljare, SS-EN 1825.

Kontakta kommunens miljöenhet om du vill söka dispens för minskad tömningsintervall av fettavskiljaren.

Anmälan om fettavskiljare

Skriv ut blanketten och posta till:

Botkyrka kommun
miljöenheten
147 85 Tumba

Oljeavskiljare

Alla verksamheter där det finns risk för oljespill ska ha avskiljare.

Det gäller till exempel biltvättar, verkstäder, garage med golvavlopp, bensinmackar och bilskrotar.

Det finns en svensk standard för utformning av oljeavskiljare, SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Läs mer om oljeavskiljare

Anmälan om oljeavskiljare

Skriv ut blanketten och posta till:

Botkyrka kommun
VA-enheten
147 85 Tumba

Sprinkler

Kontakta VA-enheten i god tid om du planerar en sprinkleranläggning så att vi hinner samråda om anläggningens utformning.

Det blir allt vanligare att fastighetsägare vill ansluta en sprinklerinstallation till den allmänna VA-anläggningen.

Dricksvatten regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Den omfattar inte anslutning av sprinkleranläggningar, vilket innebär att VA-huvudmannen i kommunen inte har skyldighet att ordna med vatten till sprinkleranläggningar.
VA-huvudmannen har rätt att neka direktanslutningar med hänvisning till ovanstående.

VA-huvudmannens uppdrag är att leverera dricksvatten för normal hushållsanvändning.

Från och med 1 januari 2023 tillåter vi inte nya sprinkleranslutningar med en direktanslutning till kommunalt dricksvatten. Istället kan fastighetsägare projektera och bygga en sprinklertank till sprinklervattnet.

En förutsättning för att vi ska kunna godkänna anläggningen och skriva avtal är att anläggningen har ett återströmningsskydd. Detta regleras i svensk standard SS-EN1717.

VA-huvudmannen kan i undantagsfall tillåta anslutning av sprinkler till befintliga byggnader om förutsättningarna till att bygga en reservoar är begränsade och om det är möjligt med en anslutning utan att det påverkar dricksvattennätet negativt.

Om VA-huvudmannen med undantagsfall tillåter en sprinkleranslutning ska en ansökan göras och ett sprinkleravtal tecknas.

Viktig information

  • En kostnad för kapacitetsprov debiteras fastighetsägaren enligt gällande VA-taxa.
  • En vattenmätare för sprinklertank ska installeras för att täcka VA-huvudmannens årliga kostnader.
  • VA-enheten har rätt att neka kapacitetsprov som kan orsaka problem i ledningsnätet.
  • Kostnad som uppstår i samband med anslutna sprinkleranläggningar ska bekostas av fastighetsägaren.
  • Genomförda funktionsprov ska journalföras. Huvudmannen har rätt att granska journalförda handlingar.

 

Installation av sprinklertank - ansökan

(finns under vatten & avlopp)

Skriv ut blanketten och posta till:

Botkyrka kommun
VA-enheten
147 85 Tumba

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: