Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskydddispens. Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. 

Bild som illustrerar att strandskydd generellt gäller 100 meter från strandlinjen upp på land och ut i vattnet. Vid utökat strandskydd gäller maximalt 300 meter i båda riktningarna.

Strandskyddet kan vara generellt eller utökat.

Strandskyddet gäller från strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. Det generella strandskyddet ligger på 100 meter, men kan i vissa fall utökas till 300 meter. Strandskyddet gäller stränder vid hav, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

Om du ansöker om dispens måste du ange motiv för ett sådant skäl. Inom strandskyddade områden går det att få dispens bara om något av de särskilda skäl som räknas upp i lagstiftningen gäller:

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Läs gärna Information från Naturvårdsverket om de särskilda skälen och se Webbutbildningen om strandskydd.

Om du planerar att utföra åtgärder i vattnet kan du också behöva tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta i så fall Länsstyrelsen.

Ta reda på om din fastighet ligger inom ett område där strandskyddet gäller via webbkartan. I så fall krävs förmodligen dispens från skyddsbestämmelserna. För att se webbkartan gå till karta.botkyrka.se. Klicka på ”Planeringsförutsättningar” i menyn i vänsterspalten. Välj sedan ”Strandskydd från Länsstyrelsen”.

Om du är osäker på vad som gäller är du välkommen att kontakta kommunens miljöenhet.

Så söker du strandskyddsdispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om Strandskyddsdispens. Vid undantag går det att använda vår blankett för att ansöka om Strandskyddsdispens, kontakta Medborgarcenter.

Handlingar

 • En situationsplan - en karta där området ansökan gäller är markerat med tydliga mått och total area – ska alltid bifogas. Läs mer om hur du skapar en karta i kommunens webbkarta. 

 • På situationsplanen ritar eller markerar du tydligt in vad ansökan gäller. Om det till exempel gäller en brygga ska placering och storlek framgå tydligt. Förslag om att bygga eller ersätta byggnader ska markeras eller ritas in på rätt plats. Om du vill fälla träd ska trädens placering markeras.
 • Om du vill bygga eller bygga om en byggnad ska du också bifoga fasadritningar(helst i skala 1:100) och planritningar till dispensansökan. De ska vara fackmässigt utförda.

 • Om du vill bygga eller bygga om en brygga ska du bifoga en konstruktionsritning. Det är en ritning som visar tekniken som bryggan kommer att byggas med samt hur den kommer att se ut när den är färdig. Bryggans höjd över vattenytan samt bredd och längd ska framgå, liksom hur bryggans landinfästning och eventuell förankring ute i vattnet ser ut. Vattendjupet vid stranden och längst ut på bryggan vid nocken ska också framgå. Ange tydligt vilken måttenhet som använts.
 • Det är alltid bra att bifoga fotografier över platsen. Om du vill fälla träd måste foton av träden finnas med.
 • Se till att ha bilagorna klara innan du startar e-tjänsten. Du kan visserligen spara en påbörjad ansökan och fortsätta senare men du behöver kunna bifoga de nödvändiga handlingarna för att kunna slutföra ansökan. Om dokumenten inte är digitala från början behöver du skanna in dem, gärna till PDF-format.
 • Om du tänker bygga eller bygga om en huvud- eller komplementbyggnad (t.ex. sjöbod, bastu) eller fälla träd behöver du förmodligen också söka bygglov eller göra en anmälan till bygglovenheten. Eftersom miljöenheten och bygglovenheten samordnar sina beslut bör du kontakta bygglovenheten samtidigt som du ansöker om strandskyddsdispens.

Senast uppdaterad:

E-tjänst strandskyddsdispens

Sök strandskyddsdispens med e-tjänsten.

Senast uppdaterad: