Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Verksamhet

Med verksamheter menas allt från butiker, restauranger, kiosker och kontor till skolor, sjukhus, idrottshallar, museer med mera. Inom området finns det lagar och domar från domstolar (praxis) som kan vara bra att känna till. Här har vi samlat information speciellt för dig med verksamhet.

Parkeringsplatser

För de flesta verksamheter är det svårt att ordna parkeringsplatser. Det gäller att få fram tillräckligt många, de ska ligga tillräckligt nära och dessutom vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning. Om det inte går att ordna både parkering och god utemiljö, ska utemiljön prioriteras.

Tillgänglighet

I bygglovsansökan kontrolleras om byggnaden uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet. Inför startbesked kan tillgängligheten behöva studeras ännu mer i detalj för diskussion under det tekniska samrådet.

Byggnadens lämplighet

I bygglovet ingår det i handläggningen att bedöma om byggnaden är lämplig för ändamålet. Syftet är att undvika olyckor, att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i och för att värna kulturhistoriskt intressanta byggnader.

I Boverkets bok ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” finns en detaljerad beskrivning vad som ingår i varje användningsbegrepp.

När bestämmelserna inte uppfylls

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och skyltar på mark som är avsett för något annat, exempelvis parker eller gator. För sådana tidsbegränsade projekt kan man få ärendet prövat om ett säsongsbygglov eller ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller
flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda. För att få ett sådant bygglov ska du, förutom det som behövs vid vanligt bygglov, också lämna in en avvecklingsplan. Avvecklingsplanen ska beskriva varför åtgärden eller bygget behövs under en begränsad tid och hur den ska avvecklas.

Ansök om bygglov

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: