Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla samhällets krav.

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla samhällets krav.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

Från och med 1 augusti 2020, då ny lagändring träder i kraft avseende bygg- och rivningsavfall, ska kontrollplanen också innehålla följande redovisning:

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

  • Vem som gör kontrollen
  • Hur kontrollen utförs
  • Mot vad som kontrolleras (tex Boverkets byggregler, konstruktionsritningar med mera)
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen
  • Vilka anmälningar som ska göras

För enklare projekt kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: